Praćenjem javne uprave ka boljem upravljanju na lokalu – pratim JA

U decembru 2020, Centar za evropske politike (CEP) zajedno sa partnerima (Centar za ravnomerni regionalni razvoj (CenTriR) Nacionalna koalicija za decentralizaciju (NKD) iz Niša, Ekološki centar Stanište iz Vršca) započeo je implementaciju projekta Praćenjem javne uprave ka boljem upravljanju na lokalu. Ovaj projekat fokusira se na opremanje lokalnih organizacija civilnog društva metodološkim alatima, znanjem i veštinama za praćenje reforme javne uprave (RJU) na lokalnom nivou. Projekat namerava da pruži podršku lokalnim OCD da postanu stručan i pouzdan partner u kreiranju javnih politika i reformskim procesima na lokalu kroz praćenje i zagovaranje RJU zasnovano na činjenicama i dokazima.

Projekat će direktno podržati 40 lokalnih OCD sa ciljem jačanja njihovih kapaciteta i pružanja mentorske podrške u oblasti primene sveobuhvatne metodologije i alata za praćenje reforme javne uprave zasnovane na činjenicama, koja će biti razvijena na projektu. Sam monitoring RJU će biti sproveden u 17 lokalnih samouprava (12 iz centralne Srbije, 4 iz Vojvodine i Grada Beograda).

Projektne aktivnosti su grupisane u četiri radna paketa:

1) Radni paket 1 obuhvata aktivnosti koje se odnose na razvoj metodologije za monitoring reforme javne uprave na lokalnom nivou i alata potrebnih za njegovu primenu, uz uključivanje svih relevantnih aktera iz civilnog sektora na lokalnom nivou, kao i predstavnika MDULS i SKGO.

2) Radni paket 2 podrazumeva izgradnju kapaciteta lokalnih OCD za primenu razvijene metodologije, kao i sprovođenje monitoringa reforme javne uprave u 17 lokalnih samouprava, uključujući izradu i objavljivanje 17 pojedinačnih monitoring izveštaja i jednog uporednog izveštaja o monitoringu RJU u svih 17 JLS.

3) Radni paket 3  je fokusiran na redovne konsultacije sa lokalnim OCD i sprovođenje lokalnih planova zagovaranja u 17 lokalnih samouprava kroz organizaciju javnih događaja i sastanaka iza zatvorenih vrata.

4) Radni paket 4 će obuhvatati kampanju (ulične akcije i onlajn) namenjenu svim građanima u Srbiji, usmerenu na pitanja reforme javne uprave na lokalnom nivou, kao i otvoren poziv za doprinos građana samoj kampanji i izradi „Knjige žalbi građana“.

Projekat finansira Delegacija Evropske unije u Republici Srbiji u okviru Programa podrške civilnom društvu i medija koji ima za cilj jačanje participativnih demokratija i procesa integracije u EU kroz osnaživanje civilnog društva da aktivno učestvuje u donošenju odluka. Projekat sufinansira Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog.

Kontakt: Branko Birač, projektni menadžer – branko.birac@cep.org.rs 

Image by 3D Animation Production Company from Pixabay 

Ostale Inicijative

Partnerstvo za otvorenu upravu

Partnerstvo za otvorenu upravu (POU) je inicijativa koja je lansirana 2011. godine sa ciljem da unapredi otvorenost vlada širom sveta,…