Početna / Publikacije / Dobra vladavina / Priručnik za primenu metodologije za praćenje reforme javne uprave na lokalnom nivou vlasti

Priručnik za primenu metodologije za praćenje reforme javne uprave na lokalnom nivou vlasti

Priručnik za primenu Metodologije za praćenje reforme javne uprave na lokalnom nivou (u daljem tekstu: Priručnik) je pripremljen u okviru projekta Praćenjem javne uprave ka boljem upravljanju na lokalu – pratim JA (u daljem tekstu: Projekat), koji sprovodi Centar za evropske politike u saradnji sa partnerskim organizacijama Centrom za ravnomerni regionalni razvoj, Nacionalnom koalicijom za decentralizaciju i Ekološkim centrom Stanište.

Projekat finansiraju Delegacija Evropske unije u Republici Srbiji – u okviru Programa podrške civilnom društvu i medija, koji ima za cilj jačanje participativnih demokratija i procesa integracije u EU kroz osnaživanje civilnog društva da aktivno učestvuje u donošenju odluka, i Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog – u okviru programa Sufinansiranje projekata udruženja i drugih organizacija civilnog društva kojima su dodeljena sredstva Evropske unije u 2019. i 2020. godini.


Projekat se fokusira na jačanje kapaciteta lokalnih organizacija civilnog društva unapređenjem znanja i veština za praćenje reforme javne uprave na lokalnom nivou kroz primenu metodoloških alata. Imajući u vidu da Projekat namerava da pruži podršku lokalnim organizacijama civilnog društva da postanu stručan i pouzdan partner u kreiranju javnih politika i reformskim procesima na lokalu kroz praćenje i zagovaranje reforme javne uprave koje se zasniva na činjenicama i dokazima, razvijene je ova metodologija.


Metodologija predstavlja jedan od glavnih dugoročnih rezultata projekta čija je svrha da omogući organizacijama civilnog društvo da prate i ocenjuje stanje u oblasti javne uprave na osnovu činjenica i stručnih analiza. Metodologija se u velikoj meri zasniva na Metodološkom okviru za praćenje Principa javne uprave koji je razvila SIGMA,1 kao i na Metodologiji za praćenje javne uprave u zemljama Zapadnog Balkana koja je razvijena u okviru WeBER projekta2.

S obzirom da je Metodologija razvijena u skladu sa Principima javne uprave kojima se rukovodi Evropska komisija prilikom ocenjivanja stanje u oblasti javne uprave u kontekstu pristupanja Srbije Evropskoj uniji (u daljem tekstu: EU), ona može biti veoma korisna i za donosioce odluka i zaposlene u jedinicama lokalne samouprave koje sprovode preko 70% zakonodavstva EU.

Ostale publikacije