Početna / Publikacije / Dobra vladavina / Izveštaji o stanju lokalne uprave: opština Despotovac

Izveštaji o stanju lokalne uprave: opština Despotovac

Od svih oblasti, najbolje je ocenjeno stanje u oblasti Službeničkog sistema i Upravljanja ljudskim resursima. Utvrđeno je da je uspostavljen odgovarajući institucionalni okvir za obavljanje poslova u vezi sa upravljanjem ljudskim resursima u lokalnoj upravi, da je usvojen Kodeks ponašanja službenika i nameštenika, da je formirana Žalbena komisija. Takođe, Opština Despotovac vodi kadrovsku evidenciju zaposlenih.

Pored toga je utvrđeno da su javni konkursi za popunjavanje izvršilačkih radnih mesta u OU bili dostupni javnosti, da su napisani jednostavnim, jasnim i razumljivim jezikom i da potencijalnim kandidatima ne predstavljaju preveliko administrativno opterećenje. Takođe, u oblasti Upravljanja javnim finansijama, a posebno u delu koji se odnosi na javne nabavke, kao i stepen poštovanja budžetskog kalendara i uspešnost planiranja prihoda i rashoda, Opština Despotovac je pokazala solidne rezultate. Naime, budžetski kalendar se uglavnom poštuje, budžet sadrži više rodno odgovornih ciljeva, a rashodi i izdaci su iskazani po programskoj klasifikaciji tj. budžet je po svojoj prirodi programski, a odstupanje između inicijalno planiranih i ostvarenih budžetskih prihoda i rashoda je prihvatljivo. Pozitivno je i to što Opština Despotovac koristi Portal javnih nabavki, da postupke javnih nabavki sprovodi kompetentna komisija.

Nažalost, postoje i oblasti koje su dosta loše ocenjene, da čak ne mogu dobiti ni prelaznu ocenu. Tu se, pre svega, misli na oblast Strateškog okvira za unapređenje rada lokalne samouprave, koju karakteriše potpuno odsustvo planskih dokumenata za unapređenje rada lokalne samourave. Naredna oblast – Izrada i koordinacija politika je za nijansu bolje ocenjena, posebno imajući u vidu da je rad Opštinskog veća netransparentan, da se ne objavljuju informacije o održavanju sednica Veća, dnevni red, zapisnici o radu, nacrti i predlozi odluka, a da Opština Despotovac ne pokazuje ni dovoljnu inkluzivnost i otvorenost u kreiranju dokumenata javnih politika i propisa. I u drugim oblastima stanje bi se moglo popraviti ukoliko bi Opština Despotovac, recimo, omogućila veću dostupnost usluga na portalu eUprava, te uspostavila jedinstveno upravno mesto. Neshvatljiva je i činjenica da Opština Despotovac i dalje nema usvojen Lokalni antikorupcijski plan, čijom bi se primenom povećala otpornost na nastanak korupcije, obezbedio transparentan rad organa lokalne samouprave i smanjila mogućnost zloupotreba javnih resursa.

Opština Despotovac je jedna od 17 jedinica lokalne samouprave (JLS) u Srbiji u kojima je tokom 2022. godine obavljen proces monitoringa i evaluacije stanja lokalne uprave u okviru projekta Praćenjem javne uprave ka boljoj upravi na lokalu – Pratim JA.

Ostale publikacije