Početna / Publikacije / Dobra vladavina / Izveštaj o stanju lokalne uprave: opština Aleksinac

Izveštaj o stanju lokalne uprave: opština Aleksinac

Analizom informacija o javnoj upravi Aleksinac došlo se do zaključka da se javna uprava Aleksinac dobro pokazala u oblastima javnih finansija, u delu koji prati stepen poštovanja budžetskog kalendara i uspešnosti planiranja prihoda i rashoda kao i zasnovanost postupaka javnih nabavki na principima jednakog tretmana, zabrane diskriminacije, srazmernosti i transparentnosti i u oblasti pružanja usluga građanima.

Najmanje poena opština Aleksinac je ostvarila u oblasti izrade i koordinacije politika u delu koji se bavi transparentnošću rada Veća i pripreme nacrta i predloga odluka u lokalnoj upravi, kao i u oblasti službeničkog sistema i upravljanju ljudskim resursima u delu otvorenosti i transparentnosti zapošljavanja u lokalnoj samoupravi. Oblast efikasne zaštite službenika na položaju od neželjenog političkog mešanja i efikasnosti mera za unapređenje
integriteta i sprečavanje korupcije u lokalnoj samoupravi, takođe su ocenjeni malim brojem poena.

Kad je web-prezentacija opštine Aleksinac u pitanju, neophodno je uskladiti sadržaj i tehničke standarde sa Uredbom o bližim uslovima za izradu i održavanje veb-prezentacije organa.

Što se tiče komunikacije sa istraživačkim timom, saradnja je bila na korektnom nivou, službenici javne uprave su blagovremeno odgovarali na poslate Zahteve za pristup informacijama od javnog
značaja.

Opština Aleksinac je jedna od 17 jedinica lokalne samouprave (JLS) u Srbiji u kojima je tokom 2022. godine obavljen proces monitoringa i evaluacije stanja lokalne uprave u okviru projekta Praćenjem javne uprave ka boljoj upravi na lokalu – Pratim JA.

Ostale publikacije