Početna / Publikacije / Dobra vladavina / Izveštaj o stanju lokalne uprave: grad Novi Pazar

Izveštaj o stanju lokalne uprave: grad Novi Pazar

Internet stranica grada Novog Pazara je dobro strukturirana. Sadrži veliki broj dokumenata, podataka i informacija – svi su lako dostupni, u najviše tri klika. Funkcija pretrage sadržaja stranice funkcioniše odlično. Na internet stranici nalaze se posebni poddomeni za oblasti javnih nabavki, elektronskih usluga, budžeta grada, dokumenta. Sadržaj internet stranice je tačan, pravovremen i ažuran.

Grad Novi Pazar je ukupno osvojio 143, od mogućih 262 boda, što u krajnjem zbiru čini ocenu 3. Gradska uprava Grada Novog Pazara ostvarila je najbolje rezultate u okviru oblastima „Službenički sistem i upravljanje ljudskim resursima“ i „Upravljanje javnim finansijama“. U okviru oblasti „Službenički sistem i upravljanje ljudskim resursima“ izuzetni rezultati ostvareni su na poljima Institucionalizacija poslova upravljanja ljudskim resursima u lokalnoj upravi i Efikasna zaštita službenika na položaju od neželjenog političkog mešanja. U okviru oblasti „Upravljanje javnim finansijama“, Gradska uprava grada Novog Pazara istakla se na polju Stepen poštovanja budžetskog kalendara i uspešnosti planiranja prihoda i rashoda, kao i na polju Zasnovanost postupaka javnih nabavki na principima jednakog tretmana, zabrane diskriminacije, srazmernosti i transparentnosti.

Nešto slabiji rezultati ostvareni su u oblastima „Odgovornost“ i „Izrada i koordinacija politika“. U okviru oblasti „Odgovornost“, proaktivnost lokalne uprave u objavljivanju informacija na zvaničnoj internet stranici ocenjena je ocenom 2. Ovo je posledica toga što veliki broj dokumenata i informacija nije dostupan na svim jezicima u službenoj upotrebi. U oblasti „Izrada i koordinacija politika“, Transparentnost rada veća i pripreme nacrta i predloga odluka u lokalnoj upravi ocenjena je ocenom 2, kao i Inkluzivnost i otvorenost u kreiranju dokumenata javnih politika u lokalnoj upravi.

Najlošiji rezultati ostvareni u oblastima „Strateški okvir za unapređenje rada lokalne uprave“ i „Pružanje usluga“. Za dostupnost i kvalitet pružanja administrativnih usluga građanima, osvojeno je 12 od 28 mogućih bodova. Za postojanje planskog dokumenta za unapređenje rada lokalne uprave i uključenost civilnog društva u proces izrade i struktura za praćenje i koordinaciju,
osvojeno je 12 od 26 bodova.

Grad Novi Pazar je jedna od 17 jedinica lokalne samouprave (JLS) u Srbiji u kojima je tokom 2022. godine obavljen proces monitoringa i evaluacije stanja lokalne uprave u okviru projekta Praćenjem javne uprave ka boljoj upravi na lokalu – Pratim JA.

Ostale publikacije