Početna / Publikacije / Dobra vladavina / Izveštaj o stanju lokalne uprave: opština Tutin

Izveštaj o stanju lokalne uprave: opština Tutin

Opština Tutin je ukupno osvojila 91, od mogućih 262 boda, što u krajnjem zbiru čini ocenu 2. Opštinska uprava Opštine Tutin ostvarila je najbolje rezultate u oblastima „Upravljanje javnim finansijama“ i „Odgovornost“.

U okviru oblasti „Upravljanje javnim finansijama“ izuzetni rezultati ostvareni su na polju Zasnovanost postupaka javnih nabavki na principima jednakog tretmana, zabrane diskriminacije, srazmernosti i transparentnosti, dok su na poljima Stepen poštovanja budžetskog kalendara i uspešnosti planiranja prihoda i rashoda i Transparentnost i dostupnost budžeta i pratećih dokumenata ostvareni nešto slabiji rezultati. U okviru oblasti „Odgovornost“, Opštinska uprava Opštine Tutin istakla se na polju Proaktivnost lokalne uprave u objavljivanju informacija na zvaničnoj internet stranici. Internet stranica Opštine Tutin je dosta dobro strukturirana. Sadrži veliki broj dokumenata, podataka i informacija koji su lako dostupni, u najviše tri klika. Funkcija pretrage sadržaja stranice funkcioniše odlično. Na internet stranici nalaze se posebne sekcije za oblasti javnih nabavki, elektronskih usluga, budžeta opštine, dokumenta. Sadržaj internet stranice je tačan, pravovremen i ažuran.

Najlošiji rezultati ostvareni u oblastima „Strateški okvir za unapređenje rada lokalne uprave“ i „Izrada i koordinacija politika“. Za Postojanje planskog dokumenta za unapređenje rada lokalne uprave i uključenost civilnog društva u proces izrade i struktura za praćenje i koordinaciju, u okviru oblasti „Strateški okvir za unapređenje rada lokalne uprave“ i „Izrada i koordinacija politika“, osvojeno je 0 od 26 mogućih bodova. U okviru oblasti „Izrada i koordinacija politika“, za Transparentnost rada veća i pripreme nacrta i predloga odluka u lokalnoj upravi, osvojeno je 0 od 12 bodova, dok je za Inkluzivnost i otvorenost u kreiranju dokumenata javnih politika u lokalnoj upravi, osvojeno 5 od mogućih 18 bodova.

Opština Tutin je jedna od 17 jedinica lokalne samouprave (JLS) u Srbiji u kojima je tokom 2022. godine obavljen proces monitoringa i evaluacije stanja lokalne uprave u okviru projekta Praćenjem javne uprave ka boljoj upravi na lokalu – Pratim JA.

Ostale publikacije