Početna / Publikacije / Dobra vladavina / Izveštaj o stanju lokalne uprave: grad Niš

Izveštaj o stanju lokalne uprave: grad Niš

Analizom informacija o radu javne uprave Niš, došlo se do zaključka da je javna uprava pokazala solidne rezultate i ostvarila najviše poena iz oblasti koja se odnosi na Službenički sistem i Upravljanje ljudskim resursima, u delu Institucionalizacije poslova upravljanja ljudskim resursima, efikasnoj zaštiti službenika na položaju od neželjenog političkog mešanja.

Takođe, oblast koja prati Odgovornost javne uprave, konkretno Proaktivnost u objavljivanju informacija na zvaničnoj internet stranici i oblasti Javnih finansija, u delu poštovanja budžetskog kalendara i planiranja prihoda, takođe su ocenjene kao solidne. Ono je što neophodno uraditi kad je veb-prezentacija grada Niša u pitanju, jeste usklađivanje sadržaja i tehničkih standarda sa Uredbom o bližim uslovima za izradu i održavanje veb-prezentacije organa.

Najmanje ocene je ostvarila je u oblastima Izrade i koordinacije politika u pogledu Transparentnosti rada gradskog veća i priprema nacrta i odluka u javnoj upravi, zatim u oblasti koja prati Službenički sistem i upravljanje ljudskim resursima, konkretno Otvorenost i transparentnost zapošljavanja u lokalnoj samoupravi.

S obzirom na to da u gradu Nišu nije objedinjena gradska uprava, tačnije postoji više uprava, komunikacija sa svim upravama nije bila ujednačena, a otežavajuću okolnost je predstavljala
činjenica da grad Niš nije potpisao memorandum o saradnji na ovom istraživanju.

Grad Niš je jedna od 17 jedinica lokalne samouprave (JLS) u Srbiji u kojima je tokom 2022. godine obavljen proces monitoringa i evaluacije stanja lokalne uprave u okviru projekta Praćenjem javne uprave ka boljoj upravi na lokalu – Pratim JA.

Ostale publikacije