Početna / Publikacije / Dobra vladavina / Izveštaj o stanju lokalne uprave: grad Prokuplje

Izveštaj o stanju lokalne uprave: grad Prokuplje

Analizom informacija o radu javne uprave Prokuplje, došlo se do sledećih podataka: Gradska uprava Prokuplje je negativno ocenjena u oblasti Izrade i koordinacije javnih politika, Službeničkom sistemu upravljanja ljudskim resursima, u segmentima koji se odnose na transparentnost zapošljavanja u lokalnoj samoupravi i efikasnoj zaštiti službenika na položaju od političkog mešanja.

Takođe, u oblasti Upravljanja javnim finansijama u delu poštovanja budžetskog kalendara i uspešnosti planiranja prihoda i rashoda, transparentnosti i dostupnosti budžeta i pratećih dokumenata ocenjena je malim brojim poena.

Lokalna samouprava Prokuplje je pozitivne ocene ostvarila u institucionalizaciji poslova upravljanja ljudskim resursima, oblasti koja prati Odgovornost, u segmentu koji prati proaktivnost lokalne samouprave u objavljivanju informacija na zvaničnoj stranici i dostupnosti i kvalitetu usluga za građane, gde je, iako nema veći broj poena, istaknuta kao primer dobre prakse jer posebnu pažnju posvećuje slepim i slabovidim sugrađanima. Kao pozitivne strane rada može se, takođe, istaći činjenica da je među prvim javnim upravama potpisala Memorandum o saradnji na istraživanju i pokazala spremnost da pruži tražene podatke i informacije. Komunikacija sa službenikom koga je odredila lokalna samouprava je bila korektna i otvorena, ali posledice pandemije koronavirusa i odsustvo većeg broja službenika su onemogućili istraživački tim da dođe do svih dokumenata potrebnih za analizu, pa je ukupna ocena rada Gradske uprave Prokuplje, niska.

Kao primer dobre prakse možemo istaći deo veb-prezentacije koji je prilagođen slepim i slabovidim građanima, a ono što je neophodno uraditi kad je veb-prezentacija u pitanju, jeste potpuno usklađivanje sadržaja i tehničkih standarda sa Uredbom o bližim uslovima za izradu i održavanje veb-prezentacije organa.

Grad Prokuplje je jedna od 17 jedinica lokalne samouprave (JLS) u Srbiji u kojima je tokom 2022. godine obavljen proces monitoringa i evaluacije stanja lokalne uprave u okviru projekta Praćenjem javne uprave ka boljoj upravi na lokalu – Pratim JA.

Ostale publikacije