Početna / Publikacije / Dobra vladavina / Izveštaji o stanju lokalne uprave: opština Koceljeva

Izveštaji o stanju lokalne uprave: opština Koceljeva

Opštinska uprava Koceljeva je blagovremeno odgovarala na zahteve za slobodan pristup informacijama od javnog značaja koje je slao Klub Ars Nova, u okviru projekta Pratim JA.

U oblasti Izrada i koordinacija politika u okviru indikatora Transparentnost rada veća i pripreme nacrta i predloga odluka u lokalnoj upravi i indikatora Inkluzivnost i otvorenost u kreiranju dokumenata javnih politika u lokalnoj upravi, prilikom istraživanja zabeleženi su niski rezultati bodovanja. U oblasti Službenički sistem i upravljanje ljudskim resursima u okviru indikatora Otvorenost i transparentnost zapošljavanja u lokalnoj upravi takođe je zabeležen nizak rezultat prilikom bodovanja. Pomenuti indikatori u finalnom bodovanju imaju nula bodova. U oblasti Službenički sistem i upravljanje ljudskim resursima u okviru indikatora Efikasna zaštita službenika na položaju od neželjenog političkog mešanja, kao i u oblasti Upravljanje javnim finansijama u okviru indikatora Stepen poštovanja budžetskog kalendara i uspešnosti planiranja prihoda i rashoda zabeleženi su visoki rezultati prilikom bodovanja. Pomenuti indikatori imaju ocenu četiri u finalnom bodovanju.

Celokupan utisak o međusobnoj saradnji je pozitivan. Opštinska uprava Koceljeva, prema rezultatima istraživanja, nije ostvarila visok rezultat u finalnom bodovanju, ukupna ocena monitoringa za sve oblasti, na skali od nula do pet, jeste dva. Ima dosta prostora za napredovanje i potrebno je da se određene stavke unaprede kako bi funkcionisanje opštinske uprave Koceljeva bilo produktivno, transparentno, otvoreno, odgovorno i proaktivno.

Opština Koceljeva je jedna od 17 jedinica lokalne samouprave (JLS) u Srbiji u kojima je tokom 2022. godine obavljen proces monitoringa i evaluacije stanja lokalne uprave u okviru projekta Praćenjem javne uprave ka boljoj upravi na lokalu – Pratim JA.

Ostale publikacije