Cirkularne migracije pre depopulacije!

Centar za evropske politike – CEP i Fondacija za razvoj ekonomske nauke – FREN od januara 2022. sprovode projekat „Cirkularne migracije pre depopulacije! Inovativna rešenja za podsticanje cirkularne migracije kao stub povećane konkurentnosti i ekonomskog razvoja“, uz podršku Evropske komisije.

Srbija se suočava sa ozbiljnim problemom emigracije koji treba strateški rešiti. Globalni indeks konkurentnosti 2018–2019. svrstao je Srbiju na 134. mesto od 137 rangiranih zemalja u kontekstu njene sposobnosti da zadrži talenat ili spreči „odliv mozgova“. Mnogi sektori u Srbiji su pogođeni trendom povećane emigracije kvalifikovanih radnika kao što su medicinske sestre, lekari, vozači itd. Bolji uslovi rada i perspektive za razvoj karijere koje se nude u razvijenim zemljama, posebno u EU, su najčešći faktori privlačenja radnika u datu zemlju. Prema izveštaju Organizacije za ekonomsku saradnju i razvoj (OECD), oko 60% od približno 415.000 građana Srbije koji su otišli ​​između 2007. i 2016. godine su otišli u Nemačku. Izazovi regionalnog razvoja postali su prilično ozbiljni zbog neravnomernog smanjenja stanovništva u različitim regionima. Depopulisani regioni su obično istovremeno i ruralna ili postindustrijska područja sa niskim prihodima. Ovakvi strukturalni razlozi u kombinaciji sa inertnim lokalnim samoupravama i obesnažene OCD su preventivni faktori protiv cirkularne migracije.

U različitim oblastima, OCD u Srbiji se suočavaju sa višestrukim izazovima u pokušaju da prate i učestvuju u tekućim reformama i procesima EU integracija. Ovi izazovi su sveprisutni i protežu se u vremenu izvan mikroistorije u vezi sa trenutnim političkim preduslovima. Međutim, pogoršanje u protekloj deceniji ostaje zabrinjavajući problem. Kroz transformaciju lokalnih/regionalnih OCD u Regionalne centre izvrsnosti za cirkularnu migraciju (ReCeEx), ovaj projekat omogućava OCD da učestvuju u konstruktivnom dijalogu o reformi politike, razvoju opcija javnih politika i preporuka zasnovanih na dokazima o cirkularnoj migraciji kroz koje direktno pomaže vladi u ispunjavanju srodnih političkih ciljeva i zadataka. Projekat će kroz opsežan proces izgradnje kapaciteta OCD za razumevanje političkog okruženja pospešiti zalaganje za poboljšanje politike cirkularne migracije. Takođe će podići svest vladinih aktera na različitim nivoima odlučivanja i opšte javnosti o važnosti inkluzivnog dijaloga o politici zasnovanom na dokazima i uključenosti OCD u ovoj oblasti.

Ostale inicijative

WeBER 3.0

Pokretači civilnog društva na Zapadnom Balkanu za reformisanu javnu upravu