WeBER: Monitoring reforme javne uprave na Zapadnom Balkanu

Od decembra 2015. do decembra 2018. godine Centar za evropske politike realizovao je trogodišnji regionalni projekat „Unapređenje kapaciteta civilnog društva Zapadnog Balkana za monitoring javne uprave“ (WeBER). Projekat se realizovao uz podršku Evropske komisije u okviru programa „Podrška civilnom društvu i medijima…

Podrška mladim profesionalcima

U okviru programa podrške mladim profesionalcima koji sprovodi Think Tank Fund – Fondacija za otvoreno društvo, istraživačica Katarina Kosmina bila je deo tima CEP-a. Njen istraživački rad fokusirao se na istraživanje uloge i kapaciteta civilnog društva u zagovaranju procesa otvaranja podataka i u…

Politika konkurencije u Srbiji – U čemu je problem?

CEP je sproveo istraživački projekat u okviru regionalnog programa za javne politike Think and Link, kojim se nastoje istražiti problemi u implementaciji politike konkurencije u Srbiji. Projektom je sprovedena sveobuhvatna analiza kojom su se identifikovale prepreke delotvornoj implementaciji ove politike, informisale zainteresovane strane i…

Reforming Policy Coordination and the Centre of Government – Third Phase

U okviru projekta Reforming Policy Coordination and the Centre of Government koji finansira Evropska unija, a realizuje konzorcijum organizacija predvođen Nemačkim društvom za međunarodnu saradnju (GIZ), eksperti CEP-a Milena Lazarević i Marko Obradović bili su angažovani da sprovedu istraživanje i…

Mreža 23

Glavni ciljevi projekta Mreža 23 bili su: strukturisana koordinacija OCD u Makedoniji u pogledu praćenja i evaluacije sprovođenja zakonodavstva pokrivenog Pregovaračkim poglavljem 23 – Pravosuđe i osnovna pravapodizanje kapaciteta OCD za praćenje i evaluaciju poglavlja 23 na nacionalnom i lokalnom…

TRAIN program 2014: Pospešivanje dijaloga o politikama na Zapadnom Balkanu

CEP-ova istraživačica (sada spoljna saradnica) Amanda Orza, u okviru TRAIN programa izradila je siže politike „Civilno društvo i Vlada: Participativna formulacija javne politike u Srbiji,“ koji ima za cilj da ispita dostupne mehanizme učešća organizacija civilnog društva naročito se fokusirajući…

Think Tank program podrške mladim profesionalcima

CEP-ova istraživačica Ksenija Simović (sada spoljna saradnica) radila je na izradi dve istraživačke studije u okviru programa podrške mladim profesionalcima pod pokroviteljstvom Think Tank Fund-a, Fonda za otvoreno društvo (Open Society Foundations). Prvom studijaom Slobodno kretanje robe i pregovori o članstvu Srbije u EU:…