Podrška mladim profesionalcima

U okviru programa podrške mladim profesionalcima koji sprovodi Think Tank Fund – Fondacija za otvoreno društvo, istraživačica Katarina Kosmina bila je deo tima CEP-a. Njen istraživački rad fokusirao se na istraživanje uloge i kapaciteta civilnog društva u zagovaranju procesa otvaranja podataka i u…

Politika konkurencije u Srbiji – U čemu je problem?

CEP je sproveo istraživački projekat u okviru regionalnog programa za javne politike Think and Link, kojim se nastoje istražiti problemi u implementaciji politike konkurencije u Srbiji. Projektom je sprovedena sveobuhvatna analiza kojom su se identifikovale prepreke delotvornoj implementaciji ove politike, informisale zainteresovane strane i…

Reforming Policy Coordination and the Centre of Government – Third Phase

U okviru projekta Reforming Policy Coordination and the Centre of Government koji finansira Evropska unija, a realizuje konzorcijum organizacija predvođen Nemačkim društvom za međunarodnu saradnju (GIZ), eksperti CEP-a Milena Lazarević i Marko Obradović bili su angažovani da sprovedu istraživanje i…

Mreža 23

Glavni ciljevi projekta Mreža 23 bili su: strukturisana koordinacija OCD u Makedoniji u pogledu praćenja i evaluacije sprovođenja zakonodavstva pokrivenog Pregovaračkim poglavljem 23 – Pravosuđe i osnovna pravapodizanje kapaciteta OCD za praćenje i evaluaciju poglavlja 23 na nacionalnom i lokalnom…

TRAIN program 2014: Pospešivanje dijaloga o politikama na Zapadnom Balkanu

CEP-ova istraživačica (sada spoljna saradnica) Amanda Orza, u okviru TRAIN programa izradila je siže politike „Civilno društvo i Vlada: Participativna formulacija javne politike u Srbiji,“ koji ima za cilj da ispita dostupne mehanizme učešća organizacija civilnog društva naročito se fokusirajući…

Think Tank program podrške mladim profesionalcima

CEP-ova istraživačica Ksenija Simović (sada spoljna saradnica) radila je na izradi dve istraživačke studije u okviru programa podrške mladim profesionalcima pod pokroviteljstvom Think Tank Fund-a, Fonda za otvoreno društvo (Open Society Foundations). Prvom studijaom Slobodno kretanje robe i pregovori o članstvu Srbije u EU:…