Pripremi se za učešće – P2P

U decembru 2018. godine, Centar za evropske politike (CEP) je započeo realizaciju dvogodišnjeg projekta Jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva za aktivno učešće u pregovorima o pristupanju EU kroz određene radne grupe Nacionalnog konventa o EU (Pripremi se za učešće – P2P) zajedno sa Nacionalnom alijansom za lokalni ekonomski razvoj (NALED) i Centrom savremene politike (CSP) kao parterima na projektu.

Opšti cilj projekta je da se omogući različitim segmentima civilnog društva da aktivno učestvuju u procesu pregovora o pristupanju EU, kako bi se ovaj proces u potpunosti otvorio za građane. Pored povećanja učešća organizacija civilnog društva (OCD) u procesu pregovora sa EU, cilj projekta je i jačanje kapaciteta OCD za zaštitu interesa građana u njihovim projektima i inicijativama.

U skladu sa tim, projektne aktivnosti su imale za cilj da omoguće efikasno uključivanje civilnog društva u pregovore o pristupanju EU u odabranim ekonomskim poglavljima kroz rad radnih grupa Nacionalnog konventa o EU ​​(NKEU). Sa povećanjem znanja i veština u ovoj oblasti, kapaciteti civilnog društva u Srbiji da kontinuirano štiti i zastupa interese građana u odnosu sa donosiocima odluka su povećani.

Kao aktivni koordinatori i članovi radnih grupa NKEU, CEP i NALED su imali priliku da se konsultuju sa drugim OCD na nacionalnom i lokalnom nivou o potrebi za aktivnijom i značajnijom ulogom civilnog društva u procesu pristupnih pregovora, posebno u poglavljima koja se tiču ekonomije, i u vezi s tim, učešću OCD u aktivnostima poput  pripreme Programa ekonomskih reformi. Konsenzus je da civilno društvo u ovom trenutku nema dovoljno kapaciteta za aktivno angažovanje i značajniji doprinos u pregovorima sa EU o ekonomskim temama uz naznaku da je od velike važnosti da OCD budu uključene u ovaj proces kroz radne grupe NKEU.

U tom smislu, glavni rezultati implementacije ovog projekta se odnose na:

  • Olakšavanje efikasnog učešća civilnog društva u pregovorima sa EU o odabranim poglavljima koja se tiču ekonomije putem rada NKEU.
  • Podizanje svesti i povećanje nivoa razumevanja OCD i donosilaca odluka o potrebama i načinima uključivanja civilnog društva u pregovore o pristupanju EU o odabranim poglavljima koja se bave ekonomijom.
  • Jačanje kapaciteta civilnog društva da aktivno učestvuje u pregovorima sa EU u odabranim poglavljima koja se tiču ekonomije kao i uključivanje OCD u proces zagovaranja javnih politika utemeljenih na dokazima.
  • Osnaživanje lokalnih OCD da aktivno učestvuju i doprinose pregovorima sa EU u odabranim ekonomskim poglavljima.

Projekat finansira Delegacija Evropske unije u Republici Srbiji u okviru Programa podrške civilnom društvu i medija koji ima za cilj jačanje participativnih demokratija i procesa integracije u EU kroz osnaživanje civilnog društva da aktivno učestvuje u donošenju odluka.

Publikacije koje su do sada objavljene u okviru projekta:

Sižei politike

Finansijsko upravljanje i kontrola: Od drveta, ne vidimo šumu
Izjednačavanje akciznog opterećenja na jaka alkoholna pića preduslov za EU

Studije

Zaštita potrošača u Srbiji: Koji su mogući pravci napretka?

Diskusioni papiri (CEP dijalog)

Slobodno kretanje robe – koliko smo daleko od Evropske unije?
Finansijsko upravljanje i kontrola: Od drveta, ne vidimo šumu

Infografici

Od proizvodnje do tržišta
Ekonomske mere – uporedni pregled: Kako se Zapadni Balkan bori sa posledicama COVID-19

Da li znate ilustracije

Da li znate u čemu je razlika između konkurencije i konkurentnosti?
Da li znate kako je lako kretati se unutar Evropske unije?
Da li znate da je u Evropskoj uniji državna pomoć dozvoljena?
Da li znate da postoje dva različita CE znaka?

Ostale Inicijative

Partnerstvo za otvorenu upravu

Partnerstvo za otvorenu upravu (POU) je inicijativa koja je lansirana 2011. godine sa ciljem da unapredi otvorenost vlada širom sveta,…