Pripremi se za učešće – P2P

U decembru 2018. godine, Centar za evropske politike (CEP) je započeo realizaciju dvogodišnjeg projekta Jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva za aktivno učešće u pregovorima o pristupanju EU kroz određene radne grupe Nacionalnog konventa o EU (Pripremi se za učešće – P2P) zajedno sa Nacionalnom alijansom za lokalni ekonomski razvoj (NALED) i Centrom savremene politike (CSP) kao parterima na projektu.

Opšti cilj projekta je da se omogući različitim segmentima civilnog društva da aktivno učestvuju u procesu pregovora o pristupanju EU, kako bi se ovaj proces u potpunosti otvorio za građane. Pored povećanja učešća organizacija civilnog društva (OCD) u procesu pregovora sa EU, cilj projekta je i jačanje kapaciteta OCD za zaštitu interesa građana u njihovim projektima i inicijativama.

U skladu sa tim, projektne aktivnosti su imale za cilj da omoguće efikasno uključivanje civilnog društva u pregovore o pristupanju EU u odabranim ekonomskim poglavljima kroz rad radnih grupa Nacionalnog konventa o EU ​​(NKEU). Sa povećanjem znanja i veština u ovoj oblasti, kapaciteti civilnog društva u Srbiji da kontinuirano štiti i zastupa interese građana u odnosu sa donosiocima odluka su povećani.

Kao aktivni koordinatori i članovi radnih grupa NKEU, CEP i NALED su imali priliku da se konsultuju sa drugim OCD na nacionalnom i lokalnom nivou o potrebi za aktivnijom i značajnijom ulogom civilnog društva u procesu pristupnih pregovora, posebno u poglavljima koja se tiču ekonomije, i u vezi s tim, učešću OCD u aktivnostima poput  pripreme Programa ekonomskih reformi. Konsenzus je da civilno društvo u ovom trenutku nema dovoljno kapaciteta za aktivno angažovanje i značajniji doprinos u pregovorima sa EU o ekonomskim temama uz naznaku da je od velike važnosti da OCD budu uključene u ovaj proces kroz radne grupe NKEU.

U tom smislu, glavni rezultati implementacije ovog projekta se odnose na:

  • Olakšavanje efikasnog učešća civilnog društva u pregovorima sa EU o odabranim poglavljima koja se tiču ekonomije putem rada NKEU.
  • Podizanje svesti i povećanje nivoa razumevanja OCD i donosilaca odluka o potrebama i načinima uključivanja civilnog društva u pregovore o pristupanju EU o odabranim poglavljima koja se bave ekonomijom.
  • Jačanje kapaciteta civilnog društva da aktivno učestvuje u pregovorima sa EU u odabranim poglavljima koja se tiču ekonomije kao i uključivanje OCD u proces zagovaranja javnih politika utemeljenih na dokazima.
  • Osnaživanje lokalnih OCD da aktivno učestvuju i doprinose pregovorima sa EU u odabranim ekonomskim poglavljima.

Projekat finansira Delegacija Evropske unije u Republici Srbiji u okviru Programa podrške civilnom društvu i medija koji ima za cilj jačanje participativnih demokratija i procesa integracije u EU kroz osnaživanje civilnog društva da aktivno učestvuje u donošenju odluka.

Publikacije koje su do sada objavljene u okviru projekta:

Sižei politike

Finansijsko upravljanje i kontrola: Od drveta, ne vidimo šumu
Izjednačavanje akciznog opterećenja na jaka alkoholna pića preduslov za EU

Studije

Zaštita potrošača u Srbiji: Koji su mogući pravci napretka?

Vodič za zagovaranje ekonomskih politika

Diskusioni papiri (CEP dijalog)

Slobodno kretanje robe – koliko smo daleko od Evropske unije?
Finansijsko upravljanje i kontrola: Od drveta, ne vidimo šumu

Infografici

Od proizvodnje do tržišta
Ekonomske mere – uporedni pregled: Kako se Zapadni Balkan bori sa posledicama COVID-19

Da li znate ilustracije

Da li znate u čemu je razlika između konkurencije i konkurentnosti?
Da li znate kako je lako kretati se unutar Evropske unije?
Da li znate da je u Evropskoj uniji državna pomoć dozvoljena?
Da li znate da postoje dva različita CE znaka?

Ostale inicijative