Srbija na raskršću između Zapada i Istoka

Centar za evropske politike je od decembra 2019. godine do novembra 2020. sprovodio ovaj projekat. Fokus projekta je na pitanju povećanog prisustva aktera koji nisu članovi Evropske unije, poput Kine, Rusije, Turske, Azerbejdžana i zemalja Persijskog zaliva, kako u političkom, tako i u ekonomskom pogledu. Kako su ove zemlje poznate po nedostatku naglaska na demokratskim institucijama i principima vladavine prava, postavlja se pitanje da li i u kojoj meri njihove vrednosti i načini upravljanja mogu da se prenesu u Srbiju, a samim tim, i kako to utiče na ekonomski razvoj Srbije i da li ometa njen proces pristupanja EU. Ovaj projekat imao je za cilj da podrži perspektivu Srbije u EU podsticanjem preispitivanja postojećeg položaja prema trećim akterima.

Projekat je finansirala Fondacija Konrad Adenauer (KAS), a koordinaciju vrši KAS kancelarija za Srbiju i Crnu Goru.

Ostale inicijative