Institucionalni grant CSOnnect programa podrške civilnom društvu u oblasti životne sredine

Konzorcijum organizacija predvođen Centrom za evropske politike bio je dobitnik institucionalnog granta u okviru CSOnnect programa podrške civilnom društvu u oblasti zaštite životne sredine. Zajedno sa partnerskim organizacijama (Ekološki centar Stanište, Ekološki pokret OdžakaLokalni ekološki pokret iz Smedereva i Business and Economy Center) CEP je od 26. oktobra 2016. do 26. oktobra 2017. godine koristio institucionalni grant zarad doprinosa poboljšanju učešća civilnog društva u procesu donošenja odluka koje se odnose na pristupne pregovore u vezi sa Pregovaračkim poglavljem 27 (životna sredina) kao i nakon dostizanja punopravnog članstva.

U okviru ovog granta, informisanost i sposobnost civilnog društva da zagovara najbolja rešenja unapređeni su na osnovu temeljnog istraživanja o finansiranju zaštite životne sredine na lokalnom nivou i učešća javnosti. Istraživanje je sprovedeno na osnovu podataka dobijenih od državnih i pokrajinskih organa i 145 lokalnih samouprava. Rezultati istraživanja i preporuke za unapređenje stanja dati su u studiji Lokalne finansije i životna sredina: Koji su ključni problemi i moguća rešenjai tri sižea politike: Finansiranje zaštite životne sredine na lokalnom nivou: Odnos prihoda i rashodaFinansiranje zaštite životne sredine na lokalnom nivou: Planiranje budžetskih fondova Lokalne finansije i životna sredina: Koji su ključni problemi i moguća rešenja? koje su napisali istraživač Ekološkog centra Stanište Dejan Maksimović i istraživač CEP-a Stefan Šipka.

Znanja i veštine predstavnika civilnog društva o metodama komunikacije, procesu pristupanja EU, kreiranju javnih politika i finansiranju zaštite životne sredine poboljšani su održavanjem 12 obuka za predstavnike/ce ekoloških NVO, a svest šire javnosti o značaju životne sredine povećana putem medijskih nastupa, kratkometražne animacije i 17 predavanja za učenike osnovnih i srednjih škola.

Dijalog između predstavnika civilnog društva, javnog i civilnog sektora ojačan putem osam javnih događaja za predstavnike javnog, civilnog i privatnog sektora na ključne teme u vezi sa zaštitom životne sredine. Na finalnoj konferenciji organizovanoj u okviru ovog granta, učestvovali su najviši predstavnici državnih institucija i EU u Srbiji i ukupno oko 60 učesnika.

Institucionalni grant se finansira sredstvima CSOnnect programa koji realizuje Regionalni centar za životnu sredinu. Program finansira Švedska međunarodna agencija za razvoj i saradnju (SIDA).

Ostale inicijative