Slobodno kretanje robe u kontekstu pregovora o pristupanju EU

Od uspostavljanja, pedesetih godina dvadesetog veka, Jedinstveno evropsko tržište (sa četiri osnovne slobode koje podrazumeva), ima važnu, ako ne i najbitniju ulogu u održavanju evropske ideje, garantovanju konkurentnosti i razvoju evropske ekonomije. Ova studija ima za cilj da proceni napredak…

Civilno društvo i građani u procesu eksterne revizije

Vrhovne revizorske institucije karakteriše funkcionalna nezavisnost u odnosu na izvršnu vlast u vršenju eksterne kontrole trošenja sredstava iz budžeta i obezbeđivanja finansijski odgovorne vlasti. Istovremeno, u državama u tranziciji se, usled nedovoljno razvijenih eksternih mehanizama kontrole i neafirmisanosti koncepta finansijske…

Ka evropskom nivou zaštite potrošača u Srbiji

I pored visokog nivoa usklađenosti sa pravom EU, Zakon o zaštiti potrošača iz 2010. godine doveo je do efektivnog pogoršanja zaštite potrošača u Srbiji. Ova Studija analizira probleme u institucionalnim mehanizmima koji su doveli do ovog pogoršanja, predlaže opcije politike…

Analiza – Ka većoj finansijskoj odgovornosti vlasti u Srbiji

Analiza na metodološki sveobuhvatan način utvrđuje stanje sistema eksterne revizije u Srbiji. Analiza „Ka većoj finansijskoj odgovornosti vlasti u Srbiji: Implementacija preporuka i mera Državne revizorske institucije Srbije“ na metodološki sveobuhvatan način utvrđuje stanje sistema eksterne revizije u Srbiji, počevši…