Predstavljena Studija „Civilno društvo i građani u procesu eksterne revizije“

Građani i civilno društvo mogu biti snažni saveznici Državnoj revizorskoj instituciji u jačanju kontrole nad trošenjem novca poreskih obveznika i stvaranju odgovorne vlasti u Srbiji, opšti je zaključak prezentacije Studije Centra za evropske politike „Civilno društvo i građani u procesu eksterne revizije: Komparativna studija međunarodne prakse sa preporukama za primenu u Srbiji“, koja je danas – 29. avgusta 2013. godine – održana u Maloj plenarnoj sali Doma Narodne skupštine Republike Srbije.

Prezentaciju je otvorio predsednik Narodne skupštine Nebojša Stefanović, koji je istakao značaj uloge parlamenta kao i građana u nadzoru nad trošenjem budžetskih sredstava i naglasio da je sada pravo vreme za uključivanje građana i organizacija civilnog društva u proces eksterne revizije imajući u vidu da je Državna revizorska institucija Srbije započela sa revizijom svrsishodnosti, a posebno imajući u vidu i početak pregovora o članstvu Srbije u Evropsku uniju i s tim u vezi iznalaženje modela za učešće civilnog društva u procesu pregovora.

Radoslav Sretenović, predsednik Državne revizorske institucije Srbije, institucije koja je i korisnik projekta i rezultata istraživanja, između ostalog je govorio i o spremnosti ove institucije da u svoj rad još više uključi građane i organizacije civilnog društva, u čemu će joj prezentovana Studija sa svojim preporukama u velikoj meri pomoći. On je u svom obraćanju naveo da će DRI u narednom periodu otpočeti sa realizacijom određenih preporuka koje je ponudila Studija CEP-a, naročito u vezi sa otvaranjem onlajn portala za prijem podnesaka građana, edukacijom i informisanjem građana kroz različite programe, kao i u vezi sa održavanjem redovnih konsultativnih sastanaka sa relevantnim organizacijama civilnog društva.

Glavne nalaze i preporuke Studije prezentovao je Nebojša Lazarević, direktor Centra za evropske politike. On se posebno osvrnuo na značaj kreiranja razumevanja i znanja kod građana, a naročito kod dece i mladih, o pravima koje građani imaju u pogledu kontrole nad trošenjem novca kojim oni sami finansiraju rad državnih organa. Takođe je istakao značaj inoviranja načina na koje građani mogu da dostave svoja saznanja od značaja za proces revizije i koristi koje se mogu ostvariti ukoliko bi se u narednim godinama stvorio zajednički onlajn portal za predaju podnesaka građana za nekoliko nezavisnih kontrolnih tela (Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, Zaštitnika građana, Agenciju za borbu protiv korupcije, pre svega). Nakon prezentacije usledila je i kratka diskusija sa učesnicima.Zamenica direktora USAID Projekta za reformu pravosuđa i odgovornu vlast, Dragana Lukić,  podsetila je na saradnju sa Centrom za evropske politike u 2012. godini i na studiju „Ka većoj finansijskoj odgovornosti vlasti u Srbiji – Implementacija preporuka mera i Državne revizorke institucije“, koja je poslužila kao baza i podsticaj za nastavak saradnje sa DRI.

Prezentaciju možete pogledati ovde, a elektronsku verziju Studije preuzeti ovde.

O Studiji:

Vrhovne revizorske institucije karakteriše funkcionalna nezavisnost u odnosu na izvršnu vlast u vršenju eksterne kontrole trošenja sredstava iz budžeta i obezbeđivanja finansijski odgovorne vlasti. Istovremeno, u državama u tranziciji se, usled nedovoljno razvijenih eksternih mehanizama kontrole i neafirmisanosti koncepta finansijske odgovornosti vlasti, javlja pojačana potreba za uključivanjem građana i civilnog društva u nadzor nad javnim finansijama. Ova Studija, oslanjajući se na široku komparativnu praksu i domaća iskustva, istražuje na koji način je moguće pomiriti ove potrebe u kontekstu eksterne revizije u Republici Srbiji i pruža konkretne preporuke za Državnu revizorsku instituciju Srbije u pogledu obezbeđivanja učešća građana i civilnog društva u procesu eksterne revizije.

Siže politike preuzmite ovde.