Održani okrugli stolovi u Kraljevu, Kragujevcu i Pančevu

U okviru projekta „Podizanje nivoa razumevanja građana o njihovim pravima i obavezama u izvršnom postupku na lokalnom nivou”, koji sprovodi Centar za evropske politke uz podršku USAID-ovog Projekta vladavine prava, u toku juna i jula održana su tri okrugla stola u tri grada na teritoriji Republike Srbije – Kragujevcu, Kraljevu i Pančevu. Predstavnici USAID-ovog Projekta vladavine prava i predstavnici CEP-a razgovarali su sa predstavnicima javnih komunalnih preduzeća, predstavnicima gradskih uprava, javnim izvršiteljima, kao i predstavnicima potrošačkih i drugih organizacija civilnog društva, sa sedištem na području Kragujevca, Kraljeva i Pančeva. Sastanak u Kragujevcu, 25. juna 2020. je bio održan u prostorijama Gradske uprave za zajedničke poslove grada Kragujevca, dok su, zbog pogoršanja situacije u vezi sa pandemijom virusa korona, sastanci u Kraljevu (14. jul) i Pančevu (22. jul) održani onlajn.

Na okruglim stolovima vodila se diskusija o izmenama i dopunama odluka o načinu i uslovima pružanja komunalnih usluga, odlukama u vezi sa radom javnih komunalnih preduzeća, davale preporuke za unapređenje poslovnih modela/funkcionisanja javnih komunalnih preduzeća, kao i mere usmerene ka krajnjim korisnicima/potrošačima, između ostalog.

Diskusije, iskustva, komentari i sugestije svih relevantnih ključnih aktera sa ovog događaja, pružile su CEP-u izuzetno vredne informacije za istraživanje o postojećem stanju u oblasti prinudne naplate komunalnih usluga i iskustava sa radom javnih izvršitelja, koje se takođe sprovodi u okviru ovog projekta.

Cilj ovog projekta je širenje znanja i dobrih praksi u izvršnim postupcima u komunalnim predmetima, podizanje svesti građana o njihovim pravima i obavezama u izvršnom postupku po ovim pitanjima, kao i unapređenje komunikacije i uzajamne saradnje između ključnih aktera, odnosno na relaciji jedinica lokalne samouprave – komunalna preduzeća – javni izvršitelji – građani.

Fotografija: Otvorena vrata u Kragujevcu