Održana prva radionica Think-Act-Impact projekta

U Vršcu je 19. i 20. septembra održana prva radionica za izradu lokalnih programa animiranja građana u cilju njihovog efektivnijeg učešća u postupcima procene uticaja i strateške procene uticaja na životnu sredinu. Reč je o postupcima putem kojih se sagledavaju uticaji predloženih projekata, planova i programa u cilju sprečavanja njihovih štetnih efekata po životnu sredinu. Konkretnom radu na akcionim planovima prethodila su uvodna predavanja organizatora radionice na kojima su predstavljena prethodna istraživanja o učešću javnosti u navedenim postupcima, mehanizmi za uključivanje javnosti u pregovore o pristupanju i predstavljan je opšti nacrt akcionog plana kao polazna osnova za dalji rad. Polazeći od opšteg nacrta akcionog plana, predstavnici ekoloških nevladinih organizacija (CERMES, Eko pokret Vrbasa, ekološko udruženje „Avalon“, Eko pokret „Sveti Đorđe“, Eko „Torak“) i opštinskih uprava Vršca, Žitišta, Vrbasa i Pančeva radili su tokom prvog dana na poboljšanju opšteg nacrta, a drugog dana na izradi posebnog akcionog plana za svaku lokalnu zajednicu. Rezultat su četiri posebna nacrta akcionih planova za animiranje građana. Takođe, posebni akcioni planovi doprineće izradi finalnog modela opšteg akcionog plana za sve lokalne samouprave u Srbiji, koji će biti izrađen nakon održavanja druge radionice na Zlatiboru za predstavnike javnog i civilnog sektora drugih lokalnih zajednica. Radionica u Vršcu organizovana je u okviru projekta „Misli-delaj-utiči“ (Think-Act-Impact) koji se bavi implementacijom procene uticaja projekata, planova i programa na životnu sredinu u Srbiji. Projekat organizuju i sprovode Centar za evropske politike, Ekološki centar „Stanište“ i Srbija u pokretu a donator je Ambasada Kraljevine Norveške u Beogradu.