Model faznog pristupanja EU

Fazno pristupanje EU je nov pristup politici proširenja zasnovan na revidiranoj metodologiji proširenja. Centar za evropske politike (CEP) iz Beograda je u saradnji sa Centrom za evropske političke studije (CEPS) iz Brisela izradio model koji ocrtava proces u četiri faze koji je osmišljen tako da odgovori na ključne izazove u vezi sa proširenjem i povrati dugo odsutan, pozitivan zamah evropskom projektu. Kako bi se osiguralo njegovo sprovođenje, Model pruža detaljnu mapu puta za strukturisaniji, postepeniji i reverzibilniji proces pristupanja i objašnjava kako bi se to moglo sprovesti u praksi u institucionalnom i zakonskom smislu.

Model faznog pristupanja je vođen idejom da se građanima pruži više koristi i da se političkim elitama u zemljama kandidatima pruži podsticaj kako bi se one uključile u reforme. Pored toga, Model nudi rešenje za kritiku u vidu otežanog odlučivanjau proširenoj, ali nereformisanoj Uniji uvođenjem privremenih institucionalnih ograničenja i pojačanim praćenjem novih država članica nakon pristupanja. Ovo je osmišljeno kako bi se obezbedilo dalje proširenje, i u slučaju da  unutrašnje reforme EU ostanu nedovršene do trenutka kada zemlja koja je kandidat ispuni uslove za pristupanje. Ovakvim aranžmanima, Model podstiče istovremeno i produbljivanje i proširenje Unije bez nužnog uslovljavanja jednog drugim.

0
istraživača
0
faze
0
papira

Model faznog pristupanja 2.0 

Model 2.0 je nastao iz opsežnog procesa konsultacija i niza tematskih dokumenata koji su se bavili specifičnim elementima Modela. Ovaj, revidirani Model 2.0, predstavlja sveobuhvatan predlog o tome kako izmeniti trenutnu politiku pristupanja EU. Predstavljena je celokupna struktura Modela faznog pristupanja, sa novim specifikacijama pristupa EU “osnove na prvom mestu”. U njemu se izlažu suštinski elementi predloga, koje autori smatraju osnovom onoga što bi politika proširenja morala da podrazumeva da bi se postigli ciljevi Modela. Takođe, objašnjene su dve pretpristupne faze i prednosti postepenog povećanja učešća u institucijama, kao i povećano finansiranje predloženo (potencijalnim) kandidatima kao podsticaj da nastave sa najtežim, fundamentalnim reformama. 

 Čitajte ovde >>>

Model faznog pristupanja EU 

Ovo je originalni predlog iz 2021. Za revidirani Model 2.0 – pogledajte gore!
 

Predstavljanje i razvoj Modela

Ideja faznog pristupanja nastala je kao rezultat višegodišnjeg istraživanja politike proširenja EU i puta Zapadnog Balkana ka članstvu u EU. Nedostaci procesa proširenja bili su u fokusu istraživanja i publikacija CEP-a u okviru programske oblasti Naša Evropa.

CEP je izneo svoju kritiku politike proširenja i prvobitno pozvao na njenu reformu u svojoj analizi Dalje sa baukom proširenja iz 2018. godine. Nastavio je sa pozivima zajedno sa svojim partnerima iz Think for Europe (TEN) mreže i Centrom za evropske političke studije (CEPS) 2021. godine, nakon što je Evropska komisija objavila revidiranu metodologiju proširenja u februaru 2020. godine. Naime, CEP je sa svojim partnerima tvrdio da je revizija procesa proširenja bila nepotpuna propuštajući da adresira nekoliko ključnih izazova.  To su izazovi poput stvaranja opipljivih podsticaja za temeljne reforme u zemljama kandidatima, kao i kreiranje političke volje među skeptičnim državama članicama da se EU zaista proširi.

Stoga je Model faznog pristupanja u EU iz 2021. godine predložio obrazac proširenja koji bi se nadovezao na revidiranu metodologiju i bavio se preostalim izazovima sa ciljem da se unese nova dinamika u stagnirajući proces pristupanja.

Nakon objavljivanja, Model je inspirisao mnogobrojne debate širom Evrope koje su generisale dalje analize i istraživanja na ovu temu. Tokom 2022. godine, CEP se fokusirao na rešavanje ključnih problema u vezi sa modelom faznog pristupanja. Prvo, CEP je identifikovao i adresirao četiri ključna pitanja kada je u pitanju praktična primena. Nakon toga, postalo je očigledno da je potrebno pozabaviti se i zabrinutošću Zapadnog Balkana. Strahovi od odloženog pristupanja i članstva drugog reda su takođe analizirani i razmotreni u kontekstu faznog pristupanja.

CEP je 2023. godine objavio šest nacionalnih publikacija o praktičnoj implementaciji modela u šest entiteta Zapadnog Balkana, čime je otvoren put za Model 2.0 – zajednički poduhvat CEP-a i CEPS-a. Pored toga, CEP i CEPS su objavili još sedam tematskih radova, razjasnivši različite aspekte primene faznog modela pristupanja.

Odgovori na kritike u vezi sa faznim pristupanjem

Naš tim je identifikovao četiri ključna pitanja iz perspektive EU i njenih država članica.  Primera radi, pravni osnov i potencijalno stvaranje drugorazrednog članstva prepoznati su kao potencijalni problemi. Oni su stvarali zabrinutost oko troškova implementacije Modela i straha od destimulacije punopravnog članstva.

Kritike EU >>>

Drugorazredno članstvo je takođe bojazan potencijalnih i država kandidata; stoga je taj problem obrađen i adresiran i iz njihove perspektive. Štaviše, Model objašnjava da on nije prečica do članstva i da će osnove i napredak u toj oblasti biti dodatno istaknuti. Na kraju, to neće odložiti pristupanje – nasuprot tome, ako se primeni, Model će omogućiti lakšu integraciju novih država članica.

Kritike Zapadnog Balkana >>>

Predlog potencijalne primene Modela faznog pristupanja u šest zemalja Zapadnog Balkana 

Ova serija publikacija je razvijena u okviru projekta „Podrška daljem razvoju modela faznog pristupanja Zapadnog Balkana Evropskoj uniji“, sa ciljem da pruži dublji pogled u to kako bi Model, ukoliko bi bio primenjen, uticao na proces pristupanja pojedinih zemalja EU.

Albanija
Suočavanje sa „zamorom od proširenja“ da bi se izbegao „zamor od strpljenja“
Bosna i Hercegovina
Model faznog pristupanja – način da se zaustavi stagnacija?
Kosovo
Potencijalna primena Modela faznog pristupanja Kosova u EU
Crna Gora
Potencijalna primena Modela faznog pristupanja
Severna Makedonija
Model faznog pristupanja u praksi – Rešavanje izazova koji predstoje Severnoj Makedoniji?

Srbija
Model faznog pristupanja u praksi: identifikovanje ključnih izazova pred Srbijom
Finansijske i ekonomske implikacije Modela faznog pristupanja na budžet EU i na budžete zemalja pristupnica

Zakonitost privremene suspenzije prava veta za nove države članice EU
 Reforma instrumenta pretpristupnog finansiranja EU: Efikasna priprema za članstvo kroz Model faznog pristupanja
Omogućavanje postepenog pristupa institucijama EU Modelom faznog pristupanja

Integracija sektorske politike pre pristupanja
Mogućnosti sektorske integracije u režimu SSP: Slučaj tretmana proizvoda na unutrašnjem tržištu
Proširenje EU i rešavanje bilateralnih sporova na Zapadnom Balkanu 

Model u medijima

Podržite inicijativu

Dalji razvoj Modela faznog pristupanja podržavaju Fondacija za otvoreno društvo (FOD). Trenutno, CEP i CEPS realizuju projekat „Podrška daljem razvoju Modela faznog pristupanja Zapadnog Balkana Evropskoj uniji“. Suština projekta je da se fokusira na operacionalizaciju Modela. U okviru ovog projekta se izrađuju nacionalni papiri.

Ostanite sa nama za više!

Prijavite se na newsletter