Podrška daljem razvoju modela faznog pristupanja zemalja Zapadnog Balkana EU

U periodu od 1. septembra 2022. godine do 30. juna 2023. godine, Centar za evropske politike će zajedno sa partnerskom organizacijom iz Brisela, Centrom za evropske političke studije (Centre for European Policy Studies – CEPS), sprovoditi projekat pod nazivom „Podrška daljem razvoju modela faznog pristupanje zemalja Zapadnog Balkana Evropskoj uniji“.

Fokus projekta je na operacionalizaciji modela faznog pristupanja koji su zajednički kreirali CEP i CEPS. Prvobitno najavljen u julu 2021. godine, objavljen u oktobru iste godine i dopunjen u januaru 2022. godine, predlog modela je do sada inspirisao nekoliko debata širom Evrope i dobio podršku brojnih članova stručne zajednice, kao i određenog broja kreatora politike unutar EU. Iako je predlog imao obećavajućí početak, tek treba da dobije priznanje institucija EU i širu podršku država članica. Pronalaženje konsenzusa o takvom inovativnom rešenju postaje još opravdanije u vreme kada je ruska invazija na Ukrajinu dodatno istakla neophodnost prihvatanja Zapadnog Balkana od strane EU i njenog učvršćivanja svog geopolitičkog „otiska“ u regionu. Da bi se napravio iskorak i prevazišao status kvo, ovaj projekat ima za cilj da dodatno doprinese razvoju robusnog i u potpunosti operativnog modela faznog pristupanja EU. Kako bi ostvario zacrtani cilj, projekat će podržati istraživanja i analize potrebne za izradu serije od 14 analitičkih dokumenata koji se bave pitanjima i slabim tačkama definisanim na osnovu povratnih informacija dobijenih od zainteresovanih strana tokom prvih promotivnih i zagovaračkih napora sprovedenih od strane organizacija kreatora modela. Konkretno, u toku trajanja projekta biće razvijeni sledeći analitički dokumenti:

  • Šest analitičkih dokumenata o potencijalnoj primeni modela faznog pristupanja u svakoj od zemalja regiona, sa fokusom na političke i ekonomske specifičnosti svake od zemalja ZB, potencijalnu dinamiku sprovođenja na nacionalnom nivou, analizu zainteresovanih strana, kao i mogućnosti i rizika koje treba razmotriti u kontekstu potencijalne primene modela.
  • Analiza i vizuelna prezentacija uklapanja novog modela sa revidiranom metodologijom proširenja EU iz 2020. godine.
  • Analitički dokument na temu pravnih implikacija i zahteva za implementaciju modela faznog pristupanja.
  • Analitički dokument na temu opcija, mogućnosti i implikacija uvođenja progresivne sektorske integracije (odnosno, kako se progresivna sektorska integracija može kombinovati sa faznim modelom pristupanja).
  • Analitički dokument na temu finansijskih i ekonomskih implikacija modela faznog pristupanja na budžet EU, kao i na budžete zemalja pristupnica.
  • Analitički dokument na temu instrumenata finansiranja, aranžmana, kapaciteta i uslova koje treba primeniti.
  • Analitički dokument na temu modela faznog pristupanja u odnosu na inicijative regionalne saradnje, prvenstveno u odnosu na Berlinski proces i zajedničko regionalno tržište, kao i veze sa inicijativom Otvoreni Balkan.
  • Analitički dokument na temu upravljanja novim modelom od strane EU, sa fokusom na pozitivne i negativne mehanizme uslovljavanja (reverzibilnosti).
  • Analitički dokument o upravljanju bilateralnim sporovima između država članica EU i zemalja pristupnica i na temu uloge procesa regionalnog pomirenja u primeni novog modela.

Rad na analitičkim dokumentima predstavlja ključni deo projekta koji će omogućiti sveobuhvatnu razradu Modela faznog pristupanja 2.0, analitičkog dokumenta koji sintetizuje glavne nalaze svih gore navedenih papira.

U ostvarivanju rezultata, projekat će računati na dragocenu ekspertizu istaknutih regionalnih istraživača, kao i pojedinačnih istraživačkih organizacija Think for Europe mreže (Think for Europe Network – TEN), kao što su Institut za evropsku politiku (EPI) iz Skoplja, Institut Alternativa (IA) iz Podgorice i Vanjskopolitička inicijativa BH (VPI BH) iz Sarajeva.

Projekat finansira Fondacija za otvoreno društvo (FOD).

Kontakt osoba: Ljubica Kovačević, projektna menadžerka (ljubica.kovacevic@cep.org.rs)

Ostale inicijative

WeBER 3.0

Pokretači civilnog društva na Zapadnom Balkanu za reformisanu javnu upravu