Početna / Publikacije / Naša Evropa / Model 2.0 za fazno pristupanje Evropskoj uniji

Model 2.0 za fazno pristupanje Evropskoj uniji

Model za fazno pristupanje EU je prvi put predložen u jesen 2021. godine, nakon što je Evropska komisija objavila revidiranu metodologiju proširenja i nakon već dugog zastoja u procesu pristupanja država Zapadnog Balkana. Neophodnost prilagođavanja politike proširenja EU je postala još izraženija od početka ruske invazije na Ukrajinu. Iako je novi geopolitički kontekst podstakao brojne predloge, „fazno pristupanje” je i dalje jedini model koji pruža predvidljiv put napretka za sve sadašnje i buduće kandidate za članstvo, paralelno sa unutrašnjim reformama koje bi trebalo da obezbede nesmetano funkcionisanje uvećane EU. Nastao kao rezultat opsežnih konsultacija i niza tematskih analiza koje su detaljno zalazile u pojedinačne elemente Modela, revidirani Model 2.0 predstavlja sveobuhvatan predlog kako reformisati postojeću politiku pristupanja EU. Njime je predstavljena celokupna struktura faznog pristupanja, zajedno sa novim specifičnostima u pogledu pristupa EU prema reformama u oblasti Osnove (en. fundamentals first). U njemu se izlažu „neophodni elementi” predloga, koje autori smatraju apsolutnim minimumom koje bi nova revizija politike proširenja trebalo da obuhvati kako bi se ostvarili ciljevi Modela. Navedeni su i detalji o dve pretpristupne faze, kao i koristi postepenog institucionalnog učešća i uvećanog finansiranja koje je ponuđeno (potencijalnim) kandidatima kao podsticaj da se nastavi sa najzahtevnijim temeljnim reformama. EU bi ovaj momentum trebalo pažljivo da iskoristi kako bi osigurala da kandidati učestvuju u meritokratskom i predvidljivom procesu koji će garantovati da reforme budu nagrađene, a da zastoj i nazadovanje sa sobom povlače odgovarajuće mere, uključujući i reverzibilnost u procesu integracija. Detaljno su objašnjeni i posebni aranžmani u Fazi 3 – režim „nove države članice”, kao i prelazak u četvrtu, odnosno poslednju fazu koja predviđa konvencionalno članstvo u EU. Takođe, analizirane su i ideje o naprednoj sektorskoj integraciji, Revidirani predlog – Avgust 2023. Model 2.0 za fazno pristupanje Evropskoj uniji 2 tj. vertikalnom „faznom uključivanju u politike” (en. phasing-in) i njihova moguća veza sa horizontalnim pristupom faznog pristupanja.

Na kraju, razmatraju se predlozi za inoviranje sveukupnog načina upravljanja politikom proširenja EU. Model 2.0 završava davanjem važnih preporuka institucijama EU, državama članicama i kandidatima koje bi trebalo uzeti u obzir ukoliko EU želi da izbegne propuštanje još jedne šanse da povrati kredibilitet i efikasnost svoje nekada najuspešnije grane spoljne politike. Ovaj predlog bi trebalo da bude operacionalizovan najkasnije u oktobru 2023. godine kao deo sledećeg Komisijinog „Paketa proširenja”, s ciljem postizanja dogovora na sastanku Evropskog saveta u decembru 2023. godine.

Ostale publikacije