Koraci ka unapređenju upravljanja ljudskim resursima u državnoj upravi

2. septembar 2018. – U cilju daljeg unapređenja upravljanja ljudskim resursima u državnoj upravi kao jedne od ključnih oblasti reforme javne uprave u procesu pristupanja Srbije EU, Centar za evropske politike – CEP i Pricewaterhouse Coopers Srbija (PwC) su u periodu od jula 2017. do jula 2018. realizovali projekat Podrška reformi javne uprave u Republici Srbiji kroz dalju podršku unapređenju sistema upravljanja ljudskim resursima u državnoj upravi, čiji je korisnik bilo Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave (MDULS).

Svrha projekta je bila pružanje podrške MDULS-u u sprovođenju prioritetnih aktivnosti iz Političkog okvira za upravljanje ljudskim resursima u državnoj upravi Republike Srbije (Okvir politike za upravljanje ljudskim resursima) čijim napretkom u implementaciji je uslovljena i dalja podrška iz Instrumenta pretpristupne pomoći Evropske unije. Podrška Ministarstvu je bila struktuirana u tri segmenta:

  • podrška implementaciji okvira upravljanja ljudskim resursima;
  • podrška u izradi amandmana na Zakon o državnim službenicima i pratećih akata;
  • podrška unapređenju upravljačke odgovornosti u organima državne uprave.

U okviru projektnih aktivnosti održan je niz obuka i izrađen je predlog za uvođenje sistema kompetencija u državno-službenički sistem Republike Srbije i uvođenja sistema upravljačke odgovornosti u organe državne uprave iz kojih su proistekle i informativne brošure kako bi se državnim službenicima i javnosti predstavile ključne informacijame o ovim procesima.

Na sledećim linkovima možete preuzeti materijal:

Brošura o upravljačkoj odgovornosti

Brošura o sistemu kompetencija

Video o obukama: Kako unaprediti liderske veštine?

Video: Kakav treba da bude lider?

Video: Ista prava i isti kvalitet stručnog usavršavanja za sve zaposlene u upravi Srbije!

Projekat je sproveden zahvaljujući finansijskoj pomoći Fonda za dobru upravu Vlade Velike Britanije.

državna uprava fond za dobru upravu MDULS reforma javne uprave upravljanje ljudskim resursima Vlada Srbije Vlada Velike Britanije