CSO Forum 2016 otvara nove perspektive za međunarodni razvoj i ljudska prava

CSO Forum 2016, koji je održan 17. i 18. marta 2016. u Briselu, okupio je organizacije civilnog društva iz celog sveta radi diskusije sa predstavnicima evropskih institucija i država članica EU o pitanjima međunarodnog razvoja i ljudskih prava. Događaj pod nazivom „Podrška EU civilnom društvu i ljudskim pravima: Pretvaranje velikih obećanja u lokalne promene“, zamišljen je da podstakne konstruktivni dijalog i prikupljanje povratnih informacija o najboljim praksama pružanja podrške unutar kompleksnog i promenljivog okruženja, kako bi se pomoglo institucijama EU da razviju efikasne odgovore na postojeće izazove.

Forum je organizovan s ciljem da se razmotri promena politike EU u smeru podrške stvaranju povoljnog ambijenta za civilno društvo, njegovo učešće i kapacitete kao aktera u upravljanju, sadržana u dokumentu Koreni demokratije i održivi razvoj: Podrška Evrope civilnom društvu u spoljnim odnosima. Drugi ključni aspekt CSO Foruma ticao se posvećenosti Evropske unije promociji i zaštiti ljudskih prava, vladavine prava i demokratije širom sveta, jasno predstavljene u Akcionom planu za ljudska prava i demokratiju, čija je poslednja verzija usvojena 2015.

U utorak, 17. marta, programska direktorka CEP-a Milena Lazarević govorila je na panel-diskusiji Omogućavanje učešća civilnog društva: Pouke iz podrške budžetskom procesu. Diskusija je bila posvećena modalitetima i mogućnostima za učešće civilnog društva u praćenju budžetske podrške koju EU pruža vladama. U svom obraćanju, Milena Lazarević je predstavila konkretne načine na koje organizacije civilnog društva mogu aktivnije da se uključe u eksterni monitoring napretka i rezultata koje ostvaruju vlade uz budžetsku podršku EU.

Jedan od glavnih zaključaka ove sesije, kao i događaja u celini, bio je da civilno društvo ostaje nezamenljiv faktor u procesima kreiranja politika, rukovođen težnjom za izgradnjom odgovornije i legitimnije uprave. Kao glavne stavke u tom procesu naglašeni su razvoj pravednog i uravnoteženog dijaloga između javnih institucija i civilnog društva, izgradnja odnosa uzajamnog poverenja i poštovanja, kao i uvažavanje zahteva za informisanom javnom debatom koja bi uključila sve građane.

CSO Forum 2016 je organizovan uporedo sa drugim događajima, kao što su: Forum javnih politika za razvoj, dijalog sa predstavnicima privatnog sektora, i sastanak platforme Razvojno obrazovanje i podizanje svesti, koji su doprineli da ova nedelja preraste u “Nedelju civilnog društva”.