CEP-ova programska menadžerka panelista u Sarajevu

Viša programska menadžerka i viša istraživačica Centra za evropske politike Milena Lazarević govorila je o iskustvima Srbije u uspostavljanju mehanizma koordinacije na konferenciji Principi uspostave efikasnog koordinacionog mehanizma u procesu integracija u Evropsku uniju za Federaciju Bosne i Hercegovine,održanoj 23. marta 2015. u Sarajevu.

Kao panelista diskusije „Mehanizam koordinacije: iskustva iz regije i lekcija za federaciju BiH“, Milena je pričala o povezanosti mehanizama koordinacije i delotvornog kreiranja javnih politika, kao i izazovima uspostavljanja efikasne komunikacije unutar institucija Republike Srbije. Pored toga, ona se osvrnula na izveštavanje medija o uspostavljanju ovakvih mehanizama u Srbiji, a zatim ocenila potencijale civilnog društva da oblikuju raspravu i podižu svest o temama iz domena evropskih integracija. Na kraju, Milena je istakla načine na koji se akteri iz nevladinog sektora u Srbiji uključuju u izradu sektorskih politika i obrazložila kako različiti interesi dovode do formiranja jedinstvenih politika.

Konferenciju Principi uspostave efikasnog koordinacionog mehanizma u procesu integracija u Evropsku Uniju za Federaciju Bosne i Hercegovine organizovala je Vanjskopolitička inicijativa BH povodom predstavljanja publikacije istog naziva, čiji je cilj da objasni potrebu vertikalne i horizontalne institucionalne koordinacije i saradnje različitih nivoa vlasti kako bi se osigurao koherentan proces odlučivanja u području evropskih integracija.