Početna / Publikacije / Dobra vladavina / Siva knjiga javnih usluga

Siva knjiga javnih usluga

Siva knjiga javnih usluga u Srbiji nastala je kao rezultat sveobuhvatnih istraživanja o procesu kreiranja javnih politika u oblasti reforme javne uprave i kvalitetu javnih usluga, sprovedenih u okviru projekta „Partnerstvom do dobre JAvne uprave“. Cilj Sive knjige je da predstavi najvažnije rezultate sprovedenih istraživanja i da ponudi konkretan set preporuka za unapređenje pružanja javnih usluga.

Reforma javne uprave predstavlja ne samo jedan je od ključnih stubova procesa evropskih integracija, već i sveobuhvatan proces koji treba da unapred celokupan sistem javne administracije u Srbiji, a time i kvalitet usluga koje javna uprava pruža građanima. Projekat „Partnerstvom do dobre JAvne uprave“ pokrenut je sa ciljem da doprinese unapređenju kreiranja i sprovođenja reforme javne uprave (RJU) koje podrazumeva veću usmerenost na građane i njihovu uključenost u proces RJU, kao i unapređenju otvorenosti i odgovornosti javne uprave za kvalitet usluga koje isporučuje poreskim obveznicima. Građani su glavni korisnici i glavni finansijeri javnih usluga, ali su istovremeno neretko nezadovoljni. Kako bi ispitao stavove građana i uzroke njihovog (ne)zadovoljstva javnim uslugama, fokus projekta usmeren je na tri velike grupe javnih usluga: izdavanje ličnih dokumenata (lična karta, pasoš i vozačka dozvola); usluge koje pružaju domovi zdravlja; kao i usluge upisa dece u predškolske ustanove i osnovne škole. Ove grupe usluga odabrane su kao najčešće korišćene javne usluge sa kojima gotovo svi građani dolaze u dodir u nekom trenutku tokom svog života. Rezultati istraživanja sprovedenih u okviru projekta poslužili su kao smernice za konkretne preporuke, koje nastoje da doprinesu rešavanju najčešćih problema sa kojima se građani suočavaju, kao i unapređenju celokupnog sistema pružanja javnih usluga.

Ostale publikacije