Početna / Publikacije / Dobra vladavina / Izveštaj o praćenju stanja u pravosuđu za 2020. godinu

Izveštaj o praćenju stanja u pravosuđu za 2020. godinu

Vladavina prava predstavlja centralnu temu više ciklusa reformi pravosuđa u Srbiji, procesa koji teče gotovo u kontinuitetu u protekle dve decenije, sa nekoliko etapa koje su obeležile značajne zakonodavne, personalne i institucionalne promene. U novije vreme, pitanje vladavine prava je naročito aktuelizovano kao jedan od osnovnih političkih kriterijuma u procesu pristupanja Evropskoj uniji.

Ostvarivanje ovog principa, pored ostalog, podrazumeva nezavisno sudstvo, neselektivnu primenu prava, isključivanje nedozvoljenih uticaja na rad pravosudnih organa, kao i niz elemenata koji su konstitutivni i nužni za funkcionisanje nezavisnog sudstva u praksi.

Prilikom posmatranja celine pravosudnog sistema i kod tzv. strateškog pristupa problemu koji naročito karakteriše planske dokumente državnih organa nadležnih za sprovođenje reformi i uopšte, praćenje rada pravosudnih organa i ocenu napretka u odnosu na pokazatelje iz tih dokumenata, često se gubi perspektiva pojedinca, građanina/građanke. Pojedinac ima očekivanje da kad ide sudu, ide pravdi, kako je to konstatovao Aristotel pre više od dvadeset tri veka, ali položaj pojedinca u sudskom postupku, prepreke sa kojima se suočava u pristupu sudu radi ostvarivanja ili zaštite svojeg prava, međutim, nisu uvek u fokusu javnih politika u pravosuđu. Kako bi se izgradio odnos poverenja građana i pravosuđa u celini, potrebno je otklanjanje osećanja pravne nesigurnosti i jačanje uverenja da sud sprovodi zaštitu prava i sloboda građana, da ustavlja političku moć i samovolju, i da svojim postupanjem i odlukama konkretizuje princip vladavine prava u svakoj pojedinačnoj situaciji. Izveštaj o praćenju stanja u pravosuđu predstavlja pokušaj sagledavanja ključnih pitanja i problema sa kojima se suočavaju građani u pristupu pravdi i mogućnostima unapređenja stanja u pravosuđu, tako da se put pravdi učini efikasnijim, pouzdanijim i izvesnijim.

Široka koalicija organizacija civilnog društva, koja je okupljena u cilju sprovođenja ovog zadatka, preuzela je kompleksan izazov da objektivno i realno sagleda postojeće stanje iz ugla pojedinca na tom putu, da na osnovu specifične metodologije da svoju ocenu ostvarivanja standarda pristupa pravdi u relevantnim tematskim celinama, kao i da pruži ruku dijaloga ključnim državnim akterima u ovoj oblasti, u poduhvatu izgradnje savremenog, efikasnog, nezavisnog pravosuđa.

Ostale publikacije