• ENGENG
 • Izveštaj o praćenju stanja u pravosuđu za 2020. godinu

  Izveštaj treba da popuni postojeću prazninu na planu nezavisnog mehanizma praćenja napretka reforme pravosuđa zasnovanog na činjenicama i dokazima.

  Predmet ovog Izveštaja je analiza stanja u pravosuđu Srbije, prema važećem pravnom okviru, u datom institucionalnom okruženju i stvarnim okolnostima koje bitno utiču na ostvarivanje i zaštitu prava građana u postupku pred sudom, kao i kod ostvarivanja drugih prava i interesa građana u okviru pravosudnog sistema, uključujući pravosudne usluge.

  Svrha izveštaja nije da iz „ptičje perspektive“ posmatra celinu pravosudnog sistema i daje ocene prema zvaničnim podacima o radu pravosudnih organa, kao što to čine državne institucije nadležne za formulisanje javnih politika u oblasti pravosuđa, već da pruži pogled „iz prizemlja“, iz diskursa pojedinaca koji imaju potrebe da pred sudom štite svoja prava. S obzirom na ovakav pristup, u pitanju je jedinstvena metodologija, koja je posebno razvijena za potrebe izrade ovog izveštaja, i koja ovaj diskurs pojedinca razlaže na objektivne kriterijume, definisane putem indikatora i standarda, i izložene u sedam ključnih oblasti.

  Izveštaj je izrađen u okviru projekta Otvorena vrata pravosuđa.

  Nazad na vrh