Početni sastanak projekta „Jačanje kapaciteta organizacija za zaštitu potrošača za bolje opštinske usluge u Jugoistočnoj Evropi“

Početni sastanak, kojim je započeta realizacija projekta „Jačanje kapaciteta organizacija za zaštitu potrošača za bolje opštinske usluge u Jugoistočnoj Evropi“, održan je 18. februara 2015. godine u Beogradu. Glavni cilj projekta je jačanje kapaciteta organizacija za zaštitu potrošača u zagovaranju prava korisnika opštinskih usluga u Jugoistočnoj Evropi. Projekat finansira Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit) – GIZ kroz Otvoreni regionalni fond za modernizaciju opštinskih usluga, a sprovodi ga Mreža istraživačkih centara u Jugoistočnoj Evropi – Think for Europe Network (TEN), koju čine Centar za evropske politike (CEP) iz Srbije, Institut za evropske politike (EPI) iz Makedonije i Institut Alternativa (IA) iz Crne Gore.

U realizaciju projekta su uključene i nacionalne potrošačke organizacije iz ove tri zemlje (Nacionalna organizacija za zaštitu potrošača Srbije, Centar za zaštitu potrošača Crne Gore i Organizacija za zaštitu potrošača Makedonije), dok će se organizacije za zaštitu potrošača iz ostalih zemalja regiona postepeno uključivati u projekat.

Projekat će postići sledeće rezultate: 1) Potrošačke organizacije će formirati svoju poziciju o izazovima u vezi sa zaštitom korisnika opštinskih usluga, 2) Potrošačke organizacije bi trebalo da osnaže svoje kapacitete za podizanje nivoa svesti i nivoa informisanosti ciljnih grupa, 3) Trebalo bi da se identifikuju potencijalne inicijative za saradnju između istraživačkih organizacija, ali i sa i ostalim akterima na regionalnom i nacionalnom nivou.

Osnovna ideja projekta je jačanje kapaciteta organizacija za zaštitu potrošača i tela na lokalnom i nacionalnom nivou u Jugoistočnoj Evropi, naročito u kontekstu evropskih integracija. Projekat bi trebalo da poboljša zaštitu interesa potrošača i da unapredi  uzajamno poverenje između potrošača i pružalaca usluga kako bi se na taj način unapredio kvalitet usluga. Iako su zemlje Jugoistočne Evrope usvojile pravni okvir za zaštitu potrošača, svest o zaštiti prava potrošača, naročito u odnosu na prava koja imaju i usluge koje im pružaju komunalna preduzeća čiji su osnivači jedinice lokalne samouprave, na niskom je nivou. Ne postoje adekvatni instrumenti kontrole kvaliteta, niti načini da se kroz inspekciju i druge mere adekvatno zaštite prava potrošača. Jedna od glavnih ideja je da informisani građani, koji su svesni svojih prava i uloge, mogu biti pokretači ekonomskih promena.

Operativni plan projekta se sastoji od 4 radna paketa, koji će biti koncentrisani na sledeće aktivnosti: izradu regionalne studije i usvajanje akcionih planova za zagovaranje potrošačkih organizacija (radni paket 1), organizovanje dijaloga između svih zainteresovanih strana i priprema strategija za podizanje svesti potrošača (radni paket 2) i osnivanje regionalne organizacije za zaštitu potrošača – CONWeB, sa jasnim ciljem učlanjenja u BEUC – Evropsku organizaciju za zaštitu potrošača (radni paket 3).