• ENGENG
  • Ka depolitizaciji i profesionalizaciji državno-službeničkog sistema u Srbiji

    Od septembra 2017. godine, Centar za evropske politike sprovodi istraživački projekat Ka depolitizaciji i profesionalizaciji državno-službeničkog sistema u Srbiji: Jačanje kapaciteta državnih službenika na položaju. Ovaj projekat ima za cilj identifikaciju postojećeg stanja državno-službeničkog sistema u Srbiji, sa posebnim osvrtom na proces profesionalizacije i depolitizacije najviših rukovodećih pozicija – državnih službenika na položaju. Projekat se realizuje uz podršku Ambasade Francuske u Srbiji.

    Imajući u vidu da osoba na ovom položaju predstavlja sponu između politički postavljenih lica (ministara i državnih sekretara) sa jedne i državnih službenika na izvršilačkim radnim mestima sa druge strane, smatramo da on istovremeno treba da bude profesionalac sa ekspertizom u relevantnoj oblasti, ali i da poseduje druge specifične veštine za obavljanje rukovodećih poslova u upravi. U studiji koja će biti izrađena u okviru ovog projekta daće se predlozi za popravljanje trenutnog stanja i kreiranje modela idealnog državnog službenika. Tokom procesa izrade studije organizovaće se Okrugli sto na kome će se debatovati o statusu, ulozi, nadležnosti i odgovornosti ovih lica i razmotriti iskustva francuskog modela, koji će izneti bivši i sadašnji državni službenici ove zemlje.

     

    Nazad na vrh