Početna / Publikacije / Naša Evropa / Zastupanje interesa Srbije u Evropskoj uniji

Zastupanje interesa Srbije u Evropskoj uniji

Administrativni, finansijski i lobistički kapaciteti

Cilj ove studije je da ispita postojeće administrativne, finansijske i lobističke kapacitete Srbije u kontekstu procesa pristupnih pregovora sa EU, radi sticanja sveobuhvatnog razumevanja kako Srbija danas ostvaruje svoje interese u Briselu. Da bi se ostvario taj cilj, u ovoj studiji se postavlja sledeće istraživačko pitanje: Koji su postojeći administrativni, finansijski i lobistički kapaciteti Srbije na nivou EU i da li su oni dovoljni za njeno uspešno ostvarivanje interesa?

Da bi postala članica EU, Srbija mora da zatvori svih 35 poglavlja. Kako se broj otvorenih poglavlja bude povećavao, tako se očekuje i prošireni opseg posla. Stoga se može očekivati da će doći do povećane interakcije sa zvaničnicima EU u narednim fazama pristupnog procesa. Shodno tome, prisustvo i aktivnosti Srbije u Briselu će dobiti na većem značaju, dok će efektivnost ovih aktivnosti zavisiti od administrativnih, finansijskih i lobističkih kapaciteta Srbije.

Literatura koja obrađuje pitanja o načinima na koje Srbija zastupa svoje interese prilično je oskudna i o ovoj temi nema dovoljno javne debate. Ova studija se neposredno bavi tim pitanjem, polazeći od pretpostavke da će uspostavljanje adekvatnih administrativnih, finansijskih i lobističkih kapaciteta pomoći Srbiji na njenom putu ka članstvu EU tako što će omogućiti bolje zastupanje interesa u Briselu. Unapređivanje kapaciteta u ovoj fazi bi takođe olakšalo Srbiji da se dodatno prilagodi radu EU jednom kada postane njena članica. Blagovremena i adekvatna priprema kapaciteta bi omogućila Srbiji da u potpunosti učestvuje u radu institucija EU, da se dodatno prilagodi novim pravilima i da maksimizuje benefite članstva u EU u budućnosti.

Ostale publikacije