Početna / Publikacije / Prožimajuće teme / Urodnjavanje javnih politika u Srbiji

Urodnjavanje javnih politika u Srbiji

Razlog za (blagi) optimizam?

Ključni deo nove Strategije je rodna analiza efekata javnih politika ili, drugim rečima, rodna analiza politika, mera i programa.

Postojanost rodne neravnopravnosti i kontinuirana diskriminacija žena dovela je do usvajanja Nacionalne strategije za rodnu ravnopravnost u 2016. godini, koja prepoznaje urodnjavanje javnih politika kao sredstvo u borbi protiv diskriminacije kroz reorganizaciju, unapređenje, razvoj i evaluaciju procesa javnih politika. Ključni deo nove Strategije je rodna analiza efekata javnih politika ili, drugim rečima, rodna analiza politika, mera i programa. Paralelno, reforma sistema javnih politika je deo procesa pristupanja Evropskoj uniji i reforme javne uprave, čiji je glavni deo usvajanje novog zakona o sistemu javnih politika – Zakon o planskom sistemu – i seta propisa koji će veoma detaljno regulisati proces planiranja i upravljanja javnim politikama. Međutim, sadašnji nacrt Zakona ne sadrži odredbe koje se odnose na rodnu analizu efekata javnih politika.

Siže politike govori o važnosti da novi Zakon o planskom sistemu sadrži odredbu koja će jasno propisati obavezu za organe javne uprave da sprovode rodnu analizu efekata javnih politika, i nudi veoma konkretne preporuke donosiocima odluka.

Ostale publikacije