Početna / Publikacije / Dobra vladavina / Transparentnost reforme javne uprave u Srbiji

Transparentnost reforme javne uprave u Srbiji

Nedovoljno ostvaren prioritet

Prema Organizaciji za ekonomsku saradnju i razvoj (OECD), transparentnost predstavlja okruženje u kojoj su ciljevi javnih politika, njihov pravni, institucionalni i ekonomski okvir, kao i političke odluke i svi povezani podaci i informacije, dostavljeni javnosti na razumljiv, pristupačan i blagovremen način.

U demokratskom društvu, transparentnost je osnovni element dobre vladavine koji čini da javna uprava bude odgovornija za svoj rad. Dodatno, ona pomaže da građani budu svesniji svojih prava i obaveza, kao i da budu bolje upoznati sa odlukama javnih politika, te predstavlja preduslov inkluzivnog procesa donošenja odluka koji uključuje civilno društvo i sve zainteresovane strane.

Štaviše, transparentnost je ključno pitanje koje se prožima u svim oblastima reforme javne uprave (RJU) u skladu sa Principima javne uprave koji predstavljaju kodifikovane uslove za članstvo u EU u ovoj fundamentalnoj reformskoj oblasti. Ipak, iako je transparentnost prepoznata u srpskoj Strategiji RJU kao suštinski deo njene reforme javne uprave, osamnaest godina nakon što je prva Strategija reforme javne uprave usvojena u Srbiji, mnogi važni aspekti rada uprave ostaju nedovoljno transparentni. Ovo stvara opšti negativni uticaj na proces pristupanje zemlje EU, potkopavajući fundamentalne reforme u ključnim oblastima uprave. Na kraju, to vodi i smanjenju kvaliteta života građana.

Ostale publikacije