Početna / Publikacije / Dobra vladavina / Portal eKonsultacije: novi instrument, nekorišćene prilike

Portal eKonsultacije: novi instrument, nekorišćene prilike

Portal eKonsultacije počeo je sa radom sredinom decembra 2021. godine, kao poseban portal u okviru sistema eUprave. Prema Odluci o ustanovljavanju Portala eKonsultacije, državni organi su u obavezi da na njemu objavljuju sve relevantne informacije o konsultacijama i javnim raspravama koje sprovode u okviru svoje nadležnosti. Prethodno, Zakon o planskom sistemu propisao je obavezu organima da sprovode konsultacije u svim fazama razvoja dokumenata javnih politika (DJP), kao i da omoguće učešće svih zainteresovanih strana i ciljnih grupa u ovom procesu.

Osnovna svrha uspostavljanja Portala je da se procesi izrade DJP i propisa učine transparentnijim i inkluzivnijim, čime se doprinosi ne samo reformi javne uprave u Srbiji, već i šire, negovanju demokratskih praksi građanske participacije u društvu. Stoga, Portal kao jedinstveni kanal komunikacije i participacije bi trebalo da olakša zainteresovanoj javnosti da pruži svoj doprinos u kreiranju politika i propisa, kao i da isprati tok konsultativnih procesa od početka do kraja na jednom mestu.

Međutim, iako unapređenje transparentnosti i inkluzivnosti u izradi DJP i propisa nije cilj koji se može jednom dostići, već je u pitanju kontinuirana aktivnost unapređivanja konsultativnih procesa, uvođenje Portala eKonsultacije još uvek nije doprinelo u značajnoj meri poboljšanju ove prakse. Ovaj siže politike nastoji da prikaže na koji način je obaveza korišćenja Portala uticala na sprovođenje konsultacija i javnih rasprava, da istakne pozitivne, ali i one lošije primere. U radu su predstavljeni nalazi nastali na osnovu detaljnog pregleda i analize procesa i dokumenata objavljenih na Portalu, koji su dopunjeni podacima prikupljenim tokom intervjua sa predstavnicima organa državne uprave.

Ostale publikacije