Početna / Publikacije / Unutrašnje tržište i konkurentnost / Strategija za podršku razvoja malih i srednjih preduzeća, preduzetništva i konkurentnosti za period od 2015. do 2020. godine sa Akcionim planom

Strategija za podršku razvoja malih i srednjih preduzeća, preduzetništva i konkurentnosti za period od 2015. do 2020. godine sa Akcionim planom

Analiza efekata i potreba za revizijom (mid-term evaluacija)

Strategija za podršku razvoja malih i srednjih preduzeća i preduzetništva usvojena je u martu 2015. godine za period važenja do 2020. godine. Ova Strategija predstavlja okvir politike razvoja sektora malih i srednjih preduzeća i preduzetništva u Srbiji, a karakteriše se multi-dimenzionalnošću, sveobuhvatnošću i kompleksnošću, naročito imajući u vidu broj institucija (preko 40) uključenih u njeno sprovođenje.

Tekstom Strategije predviđeno je da se na kraju realizacije periodičnog Akcionog plana koji je usvojen zajedno sa Strategijom, izvrši procena njene uspešnosti u toku samog njenog sprovođenja i da se u skladu sa tim izvrši eventualna korekcija mera i aktivnosti Strategije. Ova evaluacija je sprovedena u toku perioda decembar 2018. – februar 2019. godine, a uz podršku Nemačke organizacije za međunarodnu saradnju (GIZ) i Nemačko-srpske inicijativa za održivi razvoj i zapošljavanje Ministarstvu privrede. Na osnovu Projektnog zadatka, evaluacija je sprovedena na dva nivoa, za koje su definisani i posebni kriterijumi evaluacije. Za nivo Strategije procenjivani su relevantnost, uticaj, održivost i konzistentnost, dok su za pojedinačne stubove Strategije ocenjivani relevantnost, delotvornost i efikasnost. U pitanju je kombinacija procesne i evaluacije uticaja, odnosno njome su procenjeni i kvalitet i domašaj aktivnosti i mera Strategije, ali i ostvarivanje njenih predviđenih ciljeva i uticaja.

Ostale publikacije