Početna / Publikacije / Dobra vladavina / Otvorenost i inkluzivnost kreiranja javnih politika u Srbiji

Otvorenost i inkluzivnost kreiranja javnih politika u Srbiji

Primeri tri ministarstva

Upravljanje sistemom javnih politika predstavlja jednu od ključnih reformskih oblasti u okviru reforme javne uprave (RJU) u Srbiji, zajedno sa sistemom pružanja javnih usluga. Sa druge strane, participativan i činjenično zasnovan proces kreiranja javnih politika ne samo da povećava transparentnost i odgovornost, već pozitivno utiče na ishode javnih politika, odnosno unapređenje kvaliteta javnih usluga.

Ovaj siže javne politike i prateća studija nastali su kao deo šireg istraživanja sprovedenog u okviru projekta „Partnerstvom do dobre JAvne uprave“. Projekat je usmeren na usluge sa kojima se građani najčešće susreću, u okviru tri oblasti: izdavanje ličnih dokumenata od strane administrativne službe policije, usluge domova zdravlja u oblasti primarne zdravstvene zaštite, kao i usluge upisa dece u predškolske ustanove i osnovne škole u oblasti obrazovanja. Istražujući proces kreiranja javnih politika u tri odabrane oblasti, siže daje presek analize kvaliteta tog procesa sa stanovišta najvažnijih zahteva dobre uprave, u skladu sa Principima javne uprave (SIGMA/OECD).

Proces kreiranja javnih politika se preispituje sa aspekta njegove analitičnosti, transparentnosti i učešća javnosti, i nudi se pregled metodološki utemeljenih dokaza o kvalitetu kreiranja javnih politika koje regulišu pružanje usluga u tri odabrane oblasti. Rezultati istraživanja pružaju osnov za dalje ispitivanje relacije između procesa kreiranja javnih politika i zadovoljstva građana uslugama, nedovoljno istražene u Srbiji. Na kraju, siže nudi konkretne kratkoročne i srednjoročne preporuke za unapređenje procesa kreiranja javnih politika u datim ministarstvima, formulisane na osnovu rezultata i zaključaka istraživanja.

Ostale publikacije