Početna / Publikacije / Dobra vladavina / Otvorenost i inkluzivnost kreiranja javnih politika u Srbiji

Otvorenost i inkluzivnost kreiranja javnih politika u Srbiji

Primeri tri ministarstva

Projekat u okviru koga je ova strudija izrađena je bio usmeren ka obezbeđivanju činjenica i dokaza o zadovoljstvu građana sa tri različite grupe najčešće korišćenih i najrasprostranjenijih javnih usluga (izdavanje ličnih dokumenata, usluge domova zdravlja, kao i usluge upisa dece u predškolske ustanove i osnovne škole), kao i o kvalitetu kreiranja politike u tim oblastima koje su ključne u procesu pristupanja EU kada je u pitanju reforma javne uprave.

Upravljanje sistemom javnih politika predstavlja jednu od ključnih reformskih oblasti u okviru reforme javne uprave u Srbiji, zajedno sa sistemom pružanja javnih usluga. Javna uprava se danas smatra servisom građana, čiji je cilj efikasno pružanje usluga, uz poštovanje principa jednake dostupnosti za sve građane. Sa druge strane, participativan i činjenično zasnovan proces kreiranja javnih politika ne samo da povećava transparentnost i odgovornost, već pozitivno utiče na ishode javnih politika, odnosno unapređenje kvaliteta javnih usluga.

Cilj ove studije je da, istražujući proces kreiranja javnih politika u tri odabrane oblasti (usluge administrativne službe policije, usluge domova zdravlja u oblasti primarne zdravstvene zaštite, kao i usluge upisa dece u predškolske ustanove i osnovne škole), analizira kvalitet tog procesa sa stanovišta najvažnijih zahteva dobre uprave, a u skladu sa Principima javne uprave (SIGMA/OECD). Analizirajući u kojoj meri je proces kreiranja javnih politika analitički transparentan i koliko obezbeđuje učešće javnosti, istraživanje nastoji da ponudi metodološki utemeljene dokaze o kvalitetu kreiranja javnih politika koje regulišu pružanje usluga u tri odabrane oblasti. Rezultati ove studije pružaju osnov za dalje istraživanje relacije između procesa kreiranja javnih politika i zadovoljstva građana uslugama, nedovoljno istražene u Srbiji. Konkretne preporuke za unapređenje procesa kreiranja javnih politika u datim ministarstvima, formulisane na osnovu rezultata i zaključaka ove studije, biće objavljene u Sivoj knjizi javnih usluga u Srbiji.

Ostale publikacije