Početna / Publikacije / Dobra vladavina / Kvalitetnom politikom zadržavanja kadrova do uspešne integracije Srbije u EU

Kvalitetnom politikom zadržavanja kadrova do uspešne integracije Srbije u EU

Adekvatni administrativni kapaciteti su jedan od suštinskih preduslova za uspešnu integraciju i održivo članstvo Srbije u EU. Međutim, iskusni kadrovi poslednjih godina učestalo napuštaju državnu upravu usled neadekvatnih uslova rada.

S obzirom da preko 50% službenika koji rade na EU/IPA poslovima namerava da napusti posao u narednih godinu dana, neophodna je kvalitetna politika zadržavanja ljudskih resursa koja uzima u obzir značaj ovih službenika i njihov doprinos procesu pristupanja EU.
Istraživanje za ovu studiju pokrenuto je sa ciljem da se sagleda i razume intenzitet, ali i uzroci odliva ljudskih resursa koji obavljaju EU/IPA poslove, faktori motivacije i demotivacije u radu, i utvrdi opšte stanje (ne)zadovoljstva zaposlenih. Rezultati su dobijeni kroz upitnik koji je popunilo 195 ispitanika trenutno zaposlenih na EU/IPA poslovima, dve fokus grupe sa bivšim državnim službenicima koji su radili na ovim poslovima (na nivou izvršilaca i na položaju), kao i 16 intervjua sa trenutnim rukovodiocima u relevantnim organima državne uprave.
Istraživanje je pripremljeno u okviru Nemačko-srpske razvojne saradnje kroz program Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH i projekta „Podrška pregovorima sa Evropskom unijom u Srbiji’’. Dodatnu finansijsku podršku pružio je Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije (SIPRU). U sprovođenju projekta, CEP je uspešno sarađivao sa tadašnjom Kancelarijom za evropske integracije (sada Ministarstvom za evropske integracije), koja je glavni korisnik rezultata projekta.

Ostale publikacije