Početna / Publikacije / Dobra vladavina / Izazovi i uloga civilnog društva u procesu reforme javne uprave

Izazovi i uloga civilnog društva u procesu reforme javne uprave

Reforma javne uprave (RJU) definisana je kao jedan od strateških prioriteta Vlade Srbije. Važeća Strategija za reformu javne uprave je doneta u januaru 2014. godine i ima za cilj preobražaj javne uprave u skladu sa evropskim principima dobre uprave. Drugim rečima, javna uprava treba da se učini transparentnijom, odgovornijom i delotvornijom.

Reforma javne uprave (RJU) definisana je kao jedan od strateških prioriteta Vlade Srbije. Važeća Strategija za reformu javne uprave je doneta u januaru 2014. godine i ima za cilj preobražaj javne uprave u skladu sa evropskim principima dobre uprave. Drugim rečima, javna uprava treba da se učini transparentnijom, odgovornijom i delotvornijom. Istovremeno, reforma javne uprave i proces evropskih integracija se posmatraju kao dva paralelna i uslovljena procesa, imajući u vidu značaj „administrativnih kapaciteta“ kao kriterijuma za članstvo u Uniji.

Reformisanje javne uprave je definisano kao jedan od tri stubova proširenja u strateškim dokumentima Evropske komisije, zajedno sa vladavinom prava i ekonomskim upravljanjem. Funkcionalna, dobro organizovana transparentna javna uprava se vidi kao uslov za sprovođenje i održivost svih drugih sektorskih reformi. Evropska unija, tačnije Evropska komisija je kroz definisanje SIGMA principa postavila ključna načela za dobro funkcionisanje javne uprave koje svaka od država kandidata treba da ispuni. Ti principi obuhvataju različite aspekte javne uprave od strateškog okvira za RJU do upravljanja kadrovima i javnim finansijama.

Nalazi predstavljeni u tekstu su rezultat radionice koja je organizovana u okviru projekta „Partnerstvom do dobre javne uprave“. Na radionici je učestvovala dvadeset i jedna organizacija civilnog društva sa lokalnog nivoa. Polovina prisutnih organizacija su bile organizacije koje su istovremeno i lokalni partneri na projektu, a druga polovina je izabrana nakon raspisivanja javnog poziva na osnovu podnete izjave o zainteresovanosti za učešće na radionici, odnosno delokruga rada organizacija. Cilj radionice je bio identifikovanje najvažnijih izazova u javnoj upravi i definisanje uloge predstavnika civilnog društva u procesu RJU.

Ostale publikacije