Početna / Publikacije / Dobra vladavina / Dobar menadžer u državnoj upravi

Dobar menadžer u državnoj upravi

Kakav profil državnog službenika na položaju je potreban Srbiji?

Kada se državna uprava posmatra sistemski, institucionalno, kada se posmatraju njeni organizacioni oblici, njihova struktura, raspodela i sadržina upravnih poslova, pravno uređenje i način rada, lako se upadne u zamku apstrahovanja ključnog činioca svake organizacije – ljudi koji čine tu organizaciju.

Svi procesi koji se odvijaju u okviru državne uprave, kako oni redovni, iz delokruga organa, tako i transformativni, vezani za sprovođenje strateških promena, presudno zavise od ljudi koji obavljaju te poslove, njihovih kvalifikacija, kompetencija, motivacije, podele uloga i naravno, učinka.  Prema tome, uspešno upravljanje ljudskim resursima u javnoj upravi predstavlja možda presudni faktor i preduslov za ostvarivanje bilo kog drugog cilja – strateškog ili operativnog.

Cilj ove studije je da se ispita mesto i uloga rukovodilaca koji su u režimu državnih službenika, odnosno koji imaju status državnih službenika na položaju. Njihov položaj profesionalaca koji imaju upravljačka ovlašćenja u sistemu državne uprave, u odnosu na zahteve i pravila koja su propisana za te položaje, kao i u odnosu na izazove prakse obavljanja te funkcije, važan je pokazatelj stepena depolitizacije sistema. Stoga, u studiji se analiziraju status, uloga, nadležnosti i odgovornosti državnih službenika na položaju, kao i način njihove regrutacije i selekcije, ali i profil službenika na položaju, odnosno znanja i veštine koje poseduju. Na osnovu izloženih nalaza istraživanja, studija pruža preporuke za unapređenje navedenih faktora u ovoj oblasti. Preporuke su upućene donosiocima odluka i kreatorima politike i pravnog okvira državno-službeničkog sistema, kao i samim službenicima koji su odgovorni za pravilnu primenu sistema.

Studija je izrađena u okviru projekta Ka depolitizaciji i profesionalizaciji državno-službeničkog sistema u Srbiji: Jačanje kapaciteta državnih službenika na položaju.

Ostale publikacije