• ENGENG
  • Korelacija dinamike privrednog rasta Republike Srbije sa procesom pregovora o pristupanju EU

    Uprkos medijski – pa donekle i u ekonomskoj struci – uvreženom mišljenju, proces pregovora o pristupanju Evropskoj uniji (EU) pa ni punopravno članstvo nisu neprestano niti nužno pozitivno povezani sa dinamikom privrednog rasta nacionalne privrede.

    Velika je naime razlika između požrtvovanog korišćenja preobražajnih i razvojnih šansi koje evropska ekonomska integracija zemlji kandidatu nudi, od čisto formalnog ispunjavanja birokratski propisanih merila i zadataka,  koji se mogu zloupotrebljavati u dnevne geopolitičke svrhe i na taj način neoprostivo usporiti ako ne i trajno iskompromitovati ideju proširenja EU. Stoga, intencija ovog papira je da na primeru Republike Srbije pažljivije sagleda prirodu međuzavisnosti dinamike privrednog rasta i procesa priključenja EU.

    Nazad na vrh