Izrada nacrta Strategije za mala i srednja preduzeća

Centar za evropske politike – CEP od marta 2022. godine vodi projekat „Izrada nacrta Strategije za mala i srednja preduzeća“. Ovaj projekat ima za cilj podršku Ministarstvu privrede u izradi i usvajanju nove Strategije malih i srednjih preduzeća (MSP) u Republici Srbiji za period 2023 – 2027. godine i pratećeg akcionog plana.

Nova Strategija za MSPP 2023 – 2027, biće zasnovana na rezultatima prethodne (Strategija MSPP 2015 – 2020). Uzeće u obzir Strategiju EU za MSP za održivi rast i digitalizaciju, kao i Strategiju industrijske politike Srbije (usvojena početkom 2020.) i Strategiju pametne specijalizacije (takođe usvojene 2020. godine).

U okviru projekta se realizuju sledeće aktivnosti:

 • Ex post analiza Strategije za MSPP 2015 – 2020;
 • Analiza problema i opis postojećeg stanja u sektoru; SWOT analiza;
 • Usklađivanje sa nacionalnim zakonodavstvom i drugim politikama na nacionalnom nivou;
 • Analiza uporedne međunarodne prakse;
 • Organizacija i realizacija 11 javno-privatnih dijaloga sa MSP;
 • Izrada elemenata nove Strategije:
  • Vizija i željena promena koju bi Strategija trebalo da ostvari kroz svoje opšte i specifične ciljeve
  • Ciljevi strategije (ukupni i specifični);
  • Analiza opcija za postizanje ovih ciljeva;
  • Mera u okviru svakog specifičnog cilja;
  • Mehanizam za sprovođenje Strategije i sistem izveštavanja o rezultatima sprovođenja;
 • Organizacija konsultacija sa zainteresovanim stranama;
 • Procena finansijskih sredstava potrebnih za sprovođenje Strategije i analiza finansijskih efekata;
 • Analiza rizika;
 • Izrada nacrta akcionog plana;

Donatori projekta su Nemačko-srpska inicijativa za održivi rast i zapošljavanje i Nemačka saradnja u Srbiji (GIZ). Projekat će trajati do decembra 2022. godine.

Ostale Inicijative

Partnerstvo za otvorenu upravu

Partnerstvo za otvorenu upravu (POU) je inicijativa koja je lansirana 2011. godine sa ciljem da unapredi otvorenost vlada širom sveta,…