Početna / Publikacije / Dobra vladavina / Nacionalni PAR Monitor 2017/2018

Nacionalni PAR Monitor 2017/2018

Reforma javne uprave (RJU) danas se smatra fundamentalnim uslovom na putu pristupanja ka članstvu u EU. Kao složena i sveobuhvatna reforma, RJU se temeljno ocenjuje u regionu Zapadnog Balkana kroz prizmu Principa javne uprave, razvijenih od strane OECD/SIGMA i odobrenih od strane EU. Ovi Principi definišu šta čini funkcionalnu upravu u smislu sposobnosti da pruža transparentne, efikasne i delotvorne usluge građanima i da podrži društveno-ekonomski razvoj.


U kontekstu snažnog spoljnog pritiska za postizanjem opipljivih rezultata u RJU, domaća
potražnja za boljom upravom postaje još važnija u procesu vršenja pritiska na Vladu da nastavi sa reformama i kada spoljni pritisak bude oslabio nakon okončanja procesa pristupanja. Akteri iz civilnog sektora, sa lokalnim poznavanjem funkcionisanja uprava, mogu preuzeti takvu domaću inicijativu zagovaranja za bolju upravu. Nezavisan monitoring RJU i dijalog sa Vladom zasnovan na činjenicama predstavljaju dobar pristup za ostvarenje ovog cilja.


Vođen takvim obrazloženjem, projekat WeBER sproveo je prvi ciklus praćenja. Njegov
strukturisan i činjenično utemeljen pristup praćenju RJU reformu približava javnosti, posebno se usredsređujući na one aspekte reformi najznačajnije za civilno društvo i javnost.


WeBER praćenje RJU snažno se oslanja na kapacitete, veštine i lokalno znanje civilnog
društva na Zapadnom Balkanu. Nadovezuje se na SIGMA Principe javne uprave kao osnovu RJU, ali ih ocenjuje sa stanovišta nezavisno izrađene metodologije za praćenje RJU. Sveukupno, metodologija se zasniva na odabiru 21 SIGMA Principa u okviru šest ključnih oblasti, praćenih kroz 23 složena indikatora koji se usredsređuju na različite aspekte RJU.
PAR Monitor metodologija ukorenjena je u regionalnom pristupu. Koncept svih WeBER indikatora omogućava poređenja uprava na Zapadnom Balkanu i daje priliku za regionalnu uporedivost rezultata. Uz metodologiju, paket PAR Monitora čini i uporedan izveštaj o praćenju RJU u celom regionu Zapadnog Balkana, kao i šest izveštaja koji pružaju detaljne nalaze za svaku upravu ponaosob. Ovaj izveštaj predstavlja rezultate praćenja za Srbiju, uključujući niz konkretnih preporuka za svaku od šest oblasti RJU, usmerenih ka stvaranju otvorenije, transparentnije i odgovornije uprave, više okrenute građanima.

Ostale publikacije