Početna / Publikacije / Dobra vladavina / Ljudski resursi na lokalu

Ljudski resursi na lokalu

Najvažnija karika za kvalitetne javne usluge

Reforma javne uprave u Srbiji, koja je usvajanjem Strategije reforme javne uprave i Akcionog plana za njenu implementaciju ušla u novu fazu, između ostalog ima za cilj uspostavljanje usklađenog javno-službeničkog sistema zasnovanog na zaslugama i unapređenje upravljanja ljudskim resursima.

Usvajanjem Strategije reforme javne uprave, Srbija je prvi put definisala strateški okvir i pravac reforme šireg sistema javne uprave, koja obuhvata sve nivoe vlasti. Strategija je definisala principe reformskog procesa ističući decentralizaciju, depolitizaciju, profesionalizaciju, racionalizaciju i modernizaciju javne uprave.

Istovremeno, poseban aspekt reforme službeničkog sistema odnosi se na lokalni nivo, naročito usled sve veće orijentisanosti uprave na građane i privredu, kao i izmenjene uloge i novih nadležnosti lokalne samouprave u savremenoj državi. Imajući u vidu da od stručnosti službenika zavise i učinak i kvalitet njihovog rada, a samim tim i kapaciteti da se pruže efikasne i kvalitetne i svima dostupne usluge, veza između modernog sistema upravljanja ljudskim resursima (ULJR) i kvaliteta javnih usluga naročito dolazi do izražaja na lokalnom nivou, kao nivou vlasti koji je najbliži građanima. Drugim rečima, javne usluge koje se pružaju građanima najdirektnije zavise od stepena profesionalnosti, stručnosti i odgovornosti službenika koji rade na njihovom pružanju.

Ovo je treći siže politike izrađen u okviru Partnerstvom do dobre Javne uprave (PARtnership), dvogodišnjeg projekta koji realizuju Centar za evropske politike (CEP) i Evropski pokret u Srbiji (EPuS).

Ostale publikacije