Javne rasprave vs konsultacije

Autori

Infografik ilustruje ključne aspekte participacije u razvoju javnih politika u Srbiji, fokusirajući se na razlike između procesa konsultacija i javnih rasprava. Vizuelno su predstavljene razlike u definisanju, fazama i učesnicima, kako bi se istakla važnost otvorenosti i participacije u oblikovanju javnih politika. Počevši od identifikacije problema pa do usvajanja politika, istaknuto je u kojim fazama se insistira na učešću stručnjaka, a u kojim na uključivanju šire javnosti.