Početna / Publikacije / Dobra vladavina / Javne konsultacije i kreiranje javnih politika u Srbiji

Javne konsultacije i kreiranje javnih politika u Srbiji

Forma ispred suštine

Javne konsultacije su proces kojim se javnost i zainteresovane strane uključuju u kreiranje javnih politika. Polazne vrednosti ovog procesa su participativnost i transparentnost – u procesu otvorenom za javnost, nadležni organi zajedno sa ciljnim grupama i zainteresovanim stranama dolaze do rešenja, odnosno definišu željenu promenu.

Prema Organizaciji za ekonomsku saradnju i razvoj (OECD), one su jedan od ključnih regulatornih alata koji se koristi za poboljšanje transparentnosti i delotvornosti propisa i dokumenata javnih politika.

Reforma javne uprave (RJU) obuhvata i reformu u oblasti kreiranja javnih politika, koja uključuje sprovođenje konsultacija sa zainteresovanim stranama, i javnih rasprava, o dokumentima javnih politika i propisa (u daljem tekstu javne konsultacije) od početka do kraja procesa njihove izrade. Konsultovanjem ciljnih grupa procenjuju se efekti predloženih rešenja i minimiziraju troškovi, te stoga javne konsultacije predstavljaju jedan od najkorisnijih alata prilikom pripreme nacrta dokumenata javnih politika i zakona. Konsultacije pozitivno utiču na njihovu održivost, i obezbeđuju da one odgovore na realne potrebe u društvu.

Javne konsultacije su nedovoljno rasprostranjene u kreiranju javnih politika u Srbiji, a kad se sprovode, to se često čini pro forma, bez obezbeđivanja kvaliteta tog procesa. Kao posledica, javne politike su često neprilagođene potrebama građana i stepen njihove implementacije je nizak. Ovo dalje doprinosi i smanjenom poverenju građana u institucije, otporu ka sprovođenju javnih politika, i konačno – njihovoj neodrživosti.

Ostale publikacije