• ENGENG
 • Nacionalni PAR Monitor

  Srbija 2017/2018

  Na Zapadnom Balkanu se reforme javne uprave (RJU) sprovode više od deset godina, sa različitim stepenom uspeha. Od 2014. godine, RJU je prepoznata kao jedna od osnovnih oblasti reformi na putu bilo koje zemlje ka članstvu u EU, i pripremljen je set principa koji zemlje u procesu pristupanja treba da prate kako bi postale uspešne članice.

  Ovaj PAR Monitor, proizveden u okviru WeBER projekta, pruža detaljne rezultate i preporuke za Srbiju, zasnovane na sveobuhvatnom jednogodišnjem istraživackom radu na pracenju RJU. Evropski principi javne uprave predstavljaju temelj PAR Monitora, jer se time omogucava regionalna uporedivost, međusobno ucenje i stvaranje pozitivnog pritiska između zemalja u procesu pristupanja. Ovo takođe omogucava WeBER projektu da usmerava administrativne reforme prema standardima i zahtevima EU. Dodatno, fokus WeBER monitoringa se snažno oslanja na aspekte javne uprave orijentisane ka građanima, narocito na pitanja transparentnosti, pružanja informacija javnosti, ucešca građana, odgovornosti, jednakih mogucnosti i integriteta.

  Projekat WeBER (Projekat za unapređenje kapaciteta civilnog društva Zapadnog Balkana za pracenje reforme javne uprave na Zapadnom Balkanu) jeste trogodišnji projekat ciji je cilj povecanje relevantnosti, ucešca i kapaciteta organizacija civilnog društva i medija na Zapadnom Balkanu da zagovaraju i ucestvuju u kreiranju i sprovođenju reforme javne uprave.

  Projekat WeBER sprovodi šest istraživackih organizacija sa Zapadnog Balkana u okviru regionalne mreže istraživackih organizacija Think for Europe Network – TEN i u partnerstvu sa European Policy Centre – EPC, iz Brisela. Ovaj izveštaj je izrađen uz finansijsku podršku Evropske unije i Kraljevine Holandije. Za njegov sadržaj je odgovoran Centar za evropske politike i ni na koji nacin se ne može smatrati da odražava stavove Evropske unije i Kraljevine Holandije.

  Nazad na vrh