• ENGENG
  • Finansijsko upravljanje i kontrola

    Od drveta, ne vidimo šumu

    Ovaj sažetak analizira ključna dostignuća FUK-a, ukazuje na glavne prepreke u njegovom uspostavljanju i implementaciji i sumira mere koje je neophodno sprovesti kako bi se FUK „pomerio“ od strategije na papiru ka konkretnim koristima za građane.

    Iako već čitavu deceniju postoji „na papiru“, stvarni nivo primene (i uticaj) finansijskog upravljanja i kontrole (FUK) u Srbiji je na niskom nivou. Fokus donosilaca odluka je u većoj meri na formi – usklađivanju regulative sa standardima i očekivanjima Evropske unije, nego na suštini – stvaranju mehanizma koji treba u više iteracija i na više nivoa da testira odgovornost rukovodilaca pri trošenju javnih sredstava i da o tome transparentno izvesti javnost. Ipak, i okruženje u kojem se očekuje da FUK bude razvijan i primenjivan je nepovoljno, s obzirom na nedostatak strateškog planiranja, upravljačke odgovornosti i otvorene i svrsishodne komunikacije sa, pre svega, građanima i privredom, koje treba uveriti da se novac koji se prikuplja od njih troši pametno i odgovorno.

    Nazad na vrh