Podrška mladim profesionalcima

U okviru programa podrške mladim profesionalcima koji sprovodi Think Tank Fund – Fondacija za otvoreno društvo, istraživačica Katarina Kosmina bila je deo tima CEP-a. Njen istraživački rad fokusirao se na istraživanje uloge i kapaciteta civilnog društva u zagovaranju procesa otvaranja podataka i u njegovom adekvatnom korišćenju u istraživačke svrhe.

Think Tank program podrške mladim profesionalacima nastoji da pomogne nezavisnim istraživačkim centrima iz Centralne i Istočne Evrope da privuku diplomce koji su nedavno završili master i doktorske programe društvenih I humanističkih nauka, dajući im priliku da steknu iskustvo iz prve ruke u istraživanju politika.

Ostale inicijative