Home / Publications / Good Governance / Nacionalni PAR Monitor – Srbija

Nacionalni PAR Monitor – Srbija

Drugi Nacionalni PAR Monitor u Srbiji za 2019/2020. godinu proizvod je gotovo jednogodišnjeg procesa praćenja, koji se oslanjao na raznovrsne tehnike prikupljanja podataka i time stvorio obilje nalaza.

Reforma javne uprave (RJU) i dalje je ključni zahtev na putu pristupanja ka članstvu u EU, a prema revidiranoj metodologiji proširenja sada je deo fundamentalnog klastera (zajedno sa, na primer, vladavinom prava i ekonomskim kriterijumima). Kao složena i sveobuhvatna reforma, RJU u regionu Zapadnog Balkana godinama je temeljno ocenjivana kroz prizmu SIGMA Principa javne uprave, razvijenih od strane OECD/SIGMA i odobrenih od strane EU. Ovi Principi definišu šta čini dobro funkcionisanje uprave u smislu njene sposobnosti da građanima pruži transparentne, efikasne i delotvorne usluge i da podrži socio-ekonomski razvoj.

U kontekstu snažnog spoljnog pritiska za postizanjem opipljivih rezultata u RJU, domaća potražnja za boljom upravom postaje još važnija kako bi se održao pritisak na Vladu da nastavi sa reformama i kada spoljni pritisak bude oslabio nakon okončanja procesa pristupanja. Akteri iz civilnog sektora, sa lokalnim poznavanjem funkcionisanja uprava, mogu preuzeti takve domaće inicijative zagovaranja za boljom upravom. Nezavisan monitoring RJU i dijalog sa vladom zasnovan na činjenicama predstavljaju dobar pristup u ostvarenju ovog cilja.

Vodeći se ovakvim obrazloženjem, WeBER projekat je završio drugi ciklus praćenja RJU za 2019/2020. godinu. Strukturirani pristup zasnovan na dokazima, kao i u prvom ciklusu praćenja 2017/2018, posebno se fokusira na aspekte RJU koji su od najveće važnosti za civilno društvo i javnost.

Više o WeBER-u možete pronaći ovde: www.par-monitor.org

Other publications