Irsko predsedavanje: Program i prioriteti

Od  januara do juna 2013. Irska predesedava Savetom Evropske unije. Prema programu koji je istakla za ovaj period, Irska će nastojati da odgovori na trenutne goruće ekonomske, finansijske i društvene izazove. Prema programu „Za stabilnost, rast i zaposlenost” glavni cilj predsedavanja je održivi ekonomski rast i zaposlenost zarad ostvarivanja ekonomskog oporavka i stabilnosti, i obezbeđivanja društvene kohezije. Ako EU ostvari potreban rast i stabilnost u globalizovanom i međuzavisnom svetu današnjice, ona mora da ojača svoju spoljnu politiku. U tom smislu, predsedavajuća država će podržati rad Visokog predstavnika za spoljne poslove i bezbednosnu politiku i Evropsku službu za spoljno delovanje kao predstavnike EU u rešavanju globalnih izazova.

Kako se smatra da će ekonomski rast dovesti do otvaranja radnih mesta, Savet će intenzivirati napore da bi se ostvario napredak u sprovođenju novih mera ekonomskog upravljanja i reformi finansijskih usluga. Irska tvrdi da se potrebna stabilnost zasniva na predlogu Bankarske unije, Evropskog semestralnog procesa i napretku u pogledu Ekonomske i monetarne unije. Stoga, ona će podržati predloge I inicijative koje se bave nezaposlenošću, otvaranjem novih radnih mesta i unapređenjem slobodnog kretanja radnika. U oblasti jedintvenog tržišta, jednog od najuspešnijih iskustava EU, Irska će prioritizovati njegovo jačanje da bi se osigurala konkurentnost EU na svetskom tržištu i ostvarila dugoročna korist za građane.

Tri predsedavajuće države (Irska, Litvanija i Grčka) usvajaju važnost Agende proširenja u cilju afirmisanja EU kao relevantnog političkog aktera na svetskoj sceni. Stoga će Savet nastaviti da podržava pregovore o pristupanju i da bodri države Zapadnog Balkana da ostvare dalji napredak zasnovan na kriterijumima iz Kopenhagena. Štaviše, EU će nastaviti da podstiče domaće reforme, regionalnu saradnju i pomirenje na Zapadnom Balkanu i promoviše ostvarenje evropske perspektive u okviru Procesa stabilizacije i pridruživanja. Inicijativa „Agenda 2014” ima za cilj jačanje međuregionalne saradnje i poboljšanje veze između Zapadnog Balkana i EU. Početak pregovora o pristupanju sa Srbijom uslovljen je rezultatima dijaloga Beograda i Prištine.

Ovde pročitajte više o Irskom predsedavanju EU.